BÀI 2.5: CÁCH ĐỂ NHẬN BIẾT GIÁ TRỊ BẢN THÂN
Who am I?

BÀI 2.5: CÁCH ĐỂ NHẬN BIẾT GIÁ TRỊ BẢN THÂN

14:43 | 16/05/2022
74 lượt xem

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân DJ Model giúp Nâng cao năng lực:

- Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

- Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

- Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

- Chọn bài có nội dung phù hợp.

- Xem bản dịch song khi nghe bài học.

- Chuẩn bị sổ / máy note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

- Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

- Tác giả: Anna Akana

- Cộng tác viên dịch: Trần Ngọc Trọng

- DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Bộ kỹ năng #Bộ tư duy #Người cân bằng

- Link tài liệu gốc: XEM NGAY

- Link Zalo học tiếng Anh cùng DJ Model: THAM GIA NGAY  

 

KNOW YOUR VALUE

CÁCH ĐỂ NHẬN BIẾT GIÁ TRỊ BẢN THÂN

Usually, the universe will send us a message. This message is the next step in our personal and spiritual development, the lesson that we need to learn to grow, and if you ignore the universe, it'll just get louder

Đôi khi vũ trụ sẽ gửi cho chúng ta một thông điệp. Thông điệp nói về bước tiếp theo trong quá trình phát triển cá nhân và tinh thần của chúng ta, về bài học mà chúng ta cần phải học hỏi để trưởng thành. Và nếu bạn phớt lờ vũ trụ, nó sẽ lớn tiếng hơn

“Oh! A phone call. What is this a personal attack?”

“Ồ! Một cuộc điện thoại. Các cuộc gọi cứ reo lên liên tục?”

And louder

Và lớn tiếng hơn nữa

“You can't ignore me Anna, this is the universe, I have a very important message for you. Okay, I need you to know your value.” 

“Bạn không thể phớt lờ tôi, Anna, đây là vũ trụ, tôi có một thông điệp rất quan trọng cho bạn.  Được rồi, tôi cần bạn biết giá trị của mình.”

Until finally, it seems kind of ridiculous. 

Cuối cùng, điều này có vẻ hơi nực cười. 

“In theory, Would you want this... twenty dollars?” 

“Về lý thuyết, bạn có muốn cái này ... 20 đô la?”

“In theory? Yeah, but I guess also in reality.”

“Về lý thuyết? Vâng, nhưng tôi cũng đoán là cả trong thực tế.” 

“Yeah. Even if I did this?” 

“Được rồi, Ngay cả khi tôi đã làm điều này?”

“Yeah?” 

“Vâng?” 

“What about this?”

“Thế này thì sao?” 

“Yeah, I mean it's still $20” 

“Vâng, ý tôi là nó vẫn là 20 đô la” 

“What if I farted on it?” 

“Nếu tôi xì hơi vào nó thì sao?”

“No, actually I would definitely pass in that case.”

“Không, thực sự thì tôi vẫn sẽ chắc chắn vượt qua trong trường hợp đó”

“Okay, well, I mean never mind then but like isn't it nteresting that no matter how much I beat up this twenty-dollar bill it still has its inherent value?” 

“Được rồi, ý tôi là đừng bận tâm, nhưng chẳng có gì thú vị là dù tôi có đập bao nhiêu lần đi nữa thì tờ 20 đô la này vẫn có giá trị vốn có của nó?”

“Okay, I get it!” 

“Được rồi, tôi hiểu rồi!” 

“Who are you talking to?”

“Bạn đang nói chuyện với ai vậy?”

So for the last few years, my one goal has been to recognize my self-worth and to practice self-love, and you know, in the midst of things it's really hard to tell whether or not change is actually happening but, a few months ago, someone I've been seeing romantically told me 

Vì vậy, trong vài năm qua, một mục tiêu của tôi là nhận ra giá trị bản thân và rèn luyện lòng yêu thương bản thân, và bạn biết đấy, giữa mọi thứ, thật khó để biết liệu sự thay đổi có thực sự xảy ra hay không, nhưng một vài vài tháng trước, một người mà tôi đã từng gặp đã nói với tôi cách nhẹ nhàng rằng 

“So I've like, decided, I don't actually want a relationship anymore, but don't worry I'm still down to like chill and have all the perks of a relationship without any of the emotional accountability”. 

“Tôi đã từng thích bạn nhưng tôi cũng đã quyết định rằng tôi không muốn mối quan hệ này tiến

xa hơn nữa, tuy nhiên đừng lo lắng, ta vẫn sẽ là bạn của nhau và tôi cũng không thêm có bất kỳ

trách nhiệm nào trong tình cảm của bạn”.

“Now freeze on my big, dumb, stupid face!”.

“Giờ hãy quan sát khuôn mặt lớn ngu ngốc của tôi đi”

Old Anna would have a hundred percent said: “Oh, yeah, of course.” 

Anna cũ chắc chắn trăm phần trăm sẽ nói: “Ồ, tất nhiên rồi.” 

“That's tight, Right. That's like a solid deal.”

“Thật chặt chẽ, Đúng không. Đó giống như một thỏa thuận chắc chắn vậy”

“Yeah I mean, that's exactly what I want that lines up” 

“Vâng, ý tôi là, đó chính xác là những gì tôi muốn.”

While inside I would have thought

Khi đó bên trong tôi đã nghĩ 

“Why don't they like me enough to commit, you know maybe if I stick around they'll see how awesome I am and change their mind like, I can prove to them that I'm a really great person and I would make a great partner” 

“Tại sao họ không đủ thích tôi để cho tôi một mối quan hệ, bạn biết đấy, có lẽ nếu tôi ở lại, họ sẽ thấy tôi tuyệt vời như thế nào và thay đổi suy nghĩ của họ, tôi có thể chứng minh với họ rằng tôi là một người thực sự tuyệt vời và tôi sẽ trở thành một người bạn đồng hành tốt trong mối quan hệ tình cảm này”

But not today satan, today, I say:

Nhưng không phải hôm nay, hôm nay, tôi nói: 

“Okay, well I totally understand that but I'm actually looking for a commitment and I can't just like hang out with people without developing feelings so, I'll have to bow out but it was really nice getting to know you”

“Được rồi, tôi hoàn toàn hiểu điều đó, đúng là tôi thực sự đang tìm kiếm một mối quan hệ đôi lứa tuy nhiên tôi không thể chỉ thích đi chơi với mọi người mà không nảy sinh tình cảm, vì vậy, tôi sẽ phải từ chối nhưng thực sự rất vui khi được biết đến bạn”

I was so proud of myself, you guys, and I know it doesn't seem like a big deal but this, this is me knowing that I am worthy of being committed to.

Tôi rất tự hào về bản thân mình các bạn ạ và tôi biết có vẻ đó không phải là một cuộc giao dịch lớn nhưng vì điều này, tôi biết rằng tôi xứng đáng trong mối quan hệ đó.

In the past, my usual MO has been that "I'll stick around," confident that I'm gonna grow on them like a barnacle or fungus, and become so indispensable to their life that they can't help but make me their girlfriend, but not anymore!

Trong quá khứ, MO thông thường của tôi là "Tôi sẽ chờ đợi, tôi tự tin rằng tôi sẽ phát triển bên cạnh họ như những con hà hay những cây nấm và trở nên không thể thiếu trong cuộc sống của họ đến mức họ không thể không coi tôi là bạn gái của họ”, nhưng không thêm gì nữa! 

I have listened to the universe! I had learnt. So for those of you struggling with knowing your value, how do we get here? Well in therapy, I'm learning about positive resilience. So my therapist says that our brains pick out our flaws, right?

Tôi đã lắng nghe vũ trụ! Tôi đã hiểu rõ. Với những người trong số các bạn đang vật lộn với việc hiểu rõ giá trị của mình, làm thế nào để chúng ta đến được đây? Về trị liệu, tôi đang học về khả năng phục hồi tích cực. Nhà trị liệu của tôi nói rằng bộ não của chúng ta sẽ tìm ra những sai sót của chúng ta, đúng không? 

We're designed to look for the negative and focus on our weaknesses because it's how we survive. So to cultivate a sense of self-worth, we need to shift that focus onto our strengths, believe in ourselves, and be clear about our values.

Chúng ta được thiết kế để tìm kiếm những mặt tiêu cực và tập trung vào những điểm yếu của chúng ta vì đó là cách chúng ta tồn tại. Vì vậy, để nuôi dưỡng ý thức về giá trị bản thân, chúng ta cần chuyển trọng tâm sang điểm mạnh của mình, tin tưởng vào bản thân và nhìn nhận rõ ràng về giá trị của mình. 

That means knowing your boundaries, having the courage to speak up for yourself, and finding ways to validate yourself from within, Instead of externally. 

Có nghĩa là biết ranh giới của bạn, có can đảm để nói lên chính mình và tìm cách xác nhận bản thân từ bên trong, thay vì bên ngoài. 

That one I haven't quite figured out yet because I love attention. Now I know this is all very abstract. Right? Like how do we get to this practically? 

Điều đó tôi vẫn chưa tìm ra bởi vì tôi thích vẻ bề ngoài. Bây giờ tôi biết tất cả điều này là rất trừu tượng. Đúng không? Như thể làm thế nào để chúng ta đạt được điều này một cách thực tế? 

Well, there are many ways and you can find the ones that speak to you, whether that's taking the Clifton strengths assessment and taking a moment to reflect every week about how you exhibited your strengths.

Chà, có rất nhiều cách và bạn có thể tìm thấy những cách nói với mình, đó là thực hiện bài đánh giá điểm mạnh Clifton strengths và dành một chút thời gian để suy ngẫm hàng tuần về cách bạn thể hiện điểm mạnh của mình. 

Therefore doing one rep and mentally solidifying positive resilience, or you can write affirmations over and over again to take advantage of the link between what we write down, and how we affect our subconscious beliefs. 

Do đó, hãy đưa ra câu trả lời và cải thiện sự tích cực trong mình, hay bạn có thể viết đi viết lại những lời khẳng định để tận dụng mối liên hệ giữa những gì chúng ta viết ra và cách chúng ta tác động đến niềm tin, tiềm thức của mình.

You can explore these issues in therapy: future- self journal to shift your patterns, and/or listen to guided meditations one thing you must absolutely do is give yourself time, measure change in six-month increments, sometimes year increments because when you're in the muck of day-to-day journaling or repeating affirmations in the mirror, “I’m beautiful, I’m beautiful, I’m beautiful”.

Bạn có thể khám phá những vấn đề này trong liệu pháp: nhật ký tương lai để thay đổi con người bạn hoặc lắng nghe các bài thiền có hướng dẫn, một điều bạn hoàn toàn phải làm là cho bản thân thời gian, quan tâm đến sự thay đổi từng bước trong sáu tháng, đôi khi là một năm bởi vì khi bạn ngồi trong đống nhật ký hàng ngày hoặc lặp đi lặp lại những lời khẳng định trong gương, “Tôi đẹp, tôi đẹp, tôi đẹp”.

It can be hard to really see whether or not it's working, but after you've been at it for a substantial amount of time, when the opportunity arises, you'll see whether or not you're making progress. So do not be discouraged, because before you know it, you will see the difference.

Điều này khó có thể biết được liệu nó có hiệu quả hay không, nhưng sau khi bạn đã ở đó trong một khoảng thời gian đáng kể, khi có cơ hội, bạn sẽ thấy liệu mình có tiến bộ hay không. Vì vậy, đừng nản lòng, bởi vì trước khi bạn biết nó, bạn mới thấy sự khác biệt. 

“I want a relationship with you and also you and you” 

“Tôi muốn làm quen với bạn và cả bạn và bạn nữa”

“No, absolutely not! Aye! look at us! Yeah! Oh my God” 

“Không! Tuyệt đối không! Ê! Nhìn chúng ta đi! Ôi Chúa ơi!”

I'm Anna Akana, thank you to CARE OF for sponsoring today's video Because I am both a vegetarian and a bit of a health nut, every day I take the multivitamin, probiotics and biotin for my hair, nails, vitamins to me have always been like Insurance, in case I get too stressed out and I haven't eaten what I need to, or if I'm not paying attention to my protein sources and being a junk food vegetarian.

Tôi là Anna Akana, cảm ơn “CARE OF” đã tài trợ cho video hôm nay. Bởi vì tôi vừa là người ăn chay vừa ăn kiêng, mỗi ngày tôi đều bổ sung vitamin tổng hợp, probiotic và biotin cho  tóc và móng của tôi, vitamin đối với tôi luôn giống như bảo hiểm trong trường hợp tôi quá căng thẳng và tôi chưa ăn những gì cần thiết, hoặc nếu tôi không chú ý đến nguồn protein của mình và ăn chay. 

I definitely notice a difference in my sleep quality and my mood when I'm getting what my body needs But I know that figuring out what your body needs can be annoying and overwhelming, So CARE OF makes vitamins easy You just take a five-minute quiz and they suggest which vitamins you need based on your dietary requirements and lifestyle.

Tôi chắc chắn nhận thấy sự khác biệt về chất lượng giấc ngủ và tâm trạng của tôi khi tôi biết những gì cơ thể tôi cần. Nhưng tôi biết rằng việc tìm ra những gì cơ thể bạn cần có thể gây khó chịu và khó khăn, Vì vậy, CARE OF sẽ đề xuất vitamin một cách dễ dàng Bạn chỉ cần làm một bài kiểm tra 5 phút và họ đề xuất loại vitamin nào bạn cần dựa trên nhu cầu ăn uống và lối sống của bạn. 

They also have some new veggie protein powders and on the go sticks that I am living for prices start at just 20 dollars a month and vary depending on your personalized pack the first 200 people to click the link in the Description can use my code and get 25% off their first month. Bye

Họ cũng có một số loại bột protein rau củ mới và luôn sẵn sàng có ra, những loại mà tôi đang sử dụng với giá khởi điểm chỉ 20 đô la một tháng và thay đổi tùy thuộc vào cá nhân bạn, 200 người đầu tiên nhấp vào liên kết trong Mô tả có thể sử dụng mã của tôi và nhận được 25% giảm giá tháng đầu tiên của họ. Tạm biệt

Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt. 

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY

14:43 | 16/05/2022
74 lượt xem

Bài viết có thể bạn quan tâm

Who am I?

KHÔNG BÙN KHÔNG SEN

Bùn hôi tanh tạo tác Sen thơm ngát - Khổ đau sầu dẫn lối Hỷ lạc an. Bạn không thể biết thế nào là Hạnh phúc khi bạn chưa có những bài học đủ lớn mà cuộc đời sẽ dành tặng cho bạn.

Who am I?

BÀI 2.1: CÁCH ĐỂ THẤU HIỂU CHÍNH MÌNH NHIỀU HƠN

Mục đích của tôi là gì? Liệu đó là điều tôi muốn? Còn những điều tôi cần thì sao? Tôi là ai? Bạn có bao giờ suy ngẫm về những câu hỏi này hoặc những câu hỏi tương tự không? Nhiều người trong chúng ta đang và sẽ đi tìm câu trả lời trong suốt thời gian cuộc đời mình - đó là tự nhiên. Chúng ta tự hỏi về mục đích của bản thân, về chính xác những gì chúng ta phải làm trong suốt thời gian ngắn ngủi của bản thân trên hành tinh này. Và chúng tôi muốn tiếp tục tìm hiểu sâu hơn, để tìm thấy những gì giữ cho trái tim chúng ta hạnh phúc và làm cho tâm hồn của chúng ta trọn vẹn.

Who am I?

BÀI 2.2: CÁCH ĐỂ TÔI VƯỢT QUA NỖI BUỒN CÙNG BẠN “HOẢ”

Hồi tôi 6 tuổi, nhà tôi bị cháy và mẹ tôi qua đời. Đó là một đêm tháng Hai lạnh giá ở Michigan. Ống khói nhà chúng tôi vừa được sửa, nên chúng tôi quây quần bên ngọn lửa ấm áp từ lò sưởi. Tôi và em gái đang ngồi bên cạnh chú chó nhà tôi và tô màu bằng một hộp chì màu mới cóng, thì mẹ tôi bảo đã đến giờ đi ngủ. Đêm đó chúng tôi vốn định đi về hướng Bắc để dành cuối tuần trượt tuyết và chơi xe trượt tuyết, nhưng đã tối rồi và bên ngoài thì tuyết rơi, nên chúng tôi quyết định để sáng hôm sau hãy khởi hành. Chúng tôi lên lầu, đánh răng, lên giường, phòng em gái tôi ở ngay cạnh cầu thang, và phòng tôi thì ở cuối hành lang. Bố mẹ đắp chăn cho chúng tôi, hôn chúc chúng tôi ngủ ngon, và để hé cửa phòng một chút, và để đèn hành lang vẫn bật, như mọi khi.

Who am I?

BÀI 2.3: CÁCH ĐỂ CHẤP NHẬN KHI BỊ KHUYẾT TẬT

Tôi muốn giới thiệu mẹ tôi với các bạn. Tôi đoán các bạn không ngờ lại là người này, và tôi cũng không ngờ luôn, và may mắn là tôi nhận ra người đàn ông châu Á đó không phải mẹ tôi trước khi kịp ôm anh ấy, vì nếu không thì sẽ khó xử lắm.

Bài viết được xem nhiều nhất

Thư viện số , DJ Model , Blog

DIAMOND JOURNEY MODEL

Cuộc đời là một hành trình vạn dặm và có rất nhiều hành trình nhỏ trên đó bạn bắt buộc phải trải qua nhưng bạn lại không thể biết trước những gì bạn phải đối diện, do vậy, một chiếc BẢN ĐỒ, một chiếc LA BÀN và một NGƯỜI ĐỒNG HÀNH TIN CẬY là vô cùng cần thiết ...

Truyện cổ tích , Blog

BÍ MẬT CỦA HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC

Hạnh phúc là một hành trình, hạnh phúc luôn mỉm cười với người biết yêu thương ...

DJ Model , Blog

MÔ HÌNH HÓA CUỘC ĐỜI

Cuộc đời vốn không phức tạp, chỉ là ta chưa biết cách hệ thống hóa chuỗi các vấn đề, để đơn giản hóa cuộc đời và sống vui sống khoẻ sống an yên ...

Who am I?

KHÔNG BÙN KHÔNG SEN

Bùn hôi tanh tạo tác Sen thơm ngát - Khổ đau sầu dẫn lối Hỷ lạc an. Bạn không thể biết thế nào là Hạnh phúc khi bạn chưa có những bài học đủ lớn mà cuộc đời sẽ dành tặng cho bạn.

Balancer

BÀI 9.6: CÁCH ĐỂ NHẬN NĂNG LƯỢNG CHỮA LÀNH TỪ CÂY XANH

Được tắm mình trong năng lượng của Trái Đất và mọi sự sống vũ trụ, cây cối là sinh vật có năng lượng tâm linh mạnh nhất trên Trái Đất. Cây cối luôn trong trạng thái thiền và năng lượng tinh tế này là thứ mà chúng sử dụng để làm ngôn ngữ.