BÀI 3.32: CÁCH ĐỂ NHẬN THỨC NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ GIẾT CHẾT ƯỚC MƠ CỦA BẠN
Career

BÀI 3.32: CÁCH ĐỂ NHẬN THỨC NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ GIẾT CHẾT ƯỚC MƠ CỦA BẠN

17:13 | 17/05/2022
282 lượt xem

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân với DJ Model giúp Nâng cao năng lực:

- Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

- Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

- Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

- Chọn bài có nội dung phù hợp.

- Xem bản dịch song khi nghe bài học.

- Chuẩn bị sổ note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

- Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân.

- Tác giả: Celeste Headlee - Nhà báo phát thanh người Mỹ, tác giả, diễn giả trước công chúng và là người đồng dẫn chương trình hàng tuần Retro Report trên PBS.

- Cộng tác viên dịch: Nguyễn Thị Dạ Thảo

- DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Bộ kỹ năng #Sự nghiệp #Người cân bằng

- Link tài liệu gốc:  XEM NGAY

- Link Zalo học tiếng Anh cùng DJ Model: THAM GIA NGAY  

5 WAYS TO KILL YOUR DREAM

CÁCH ĐỂ NHẬN THỨC NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ GIẾT CHẾT ƯỚC MƠ CỦA BẠN

I dedicated the past two years to understanding how people achieve their dreams. When we think about the dreams we have, and the dent we want to leave in the universe, it is striking to see how big of an overlap there is between the dreams that we have, and projects that never happen. So I'm here to talk to you today about five ways how not to follow your dreams.

Tôi đã dành 2 năm qua để hiểu được mọi người đạt được ước mơ như thế nào. Khi ta nghĩ về giấc mơ mình có, và dấu ấn mà ta muốn để lại trong vũ trụ, thật khó tin khi phải thấy một khoảng trống rất lớn giữa những giấc mơ mà ta có, và những dự án sẽ không bao giờ được thi hành. Nên hôm nay tôi muốn nói về 5 cách chắc chắn sẽ giúp bạn không thực hiện được ước mơ của mình.

1. Believe in overnight success. You know the story, right? The tech guy built a mobile app and sold it very fast for a lot of money. You know, the story may seem real, but I bet it's incomplete. If you go investigate further, the guy has done 30 apps before, and he has done a master's on the topic, a PhD. He has been working on the topic for 20 years. This is really interesting. I myself have a story in Brazil that people think is an overnight success. I come from a humble family, and two weeks before the deadline to apply for MIT, I started the application process. And, voilà! I got in. People may think it's an overnight success, but that only worked because for the 17 years prior to that, I took life and education seriously. Your overnight success story is always a result of everything you've done in your life through that moment.

1. Tin vào thành công chỉ sau một đêm. Bạn biết chuyện này đúng không? Có anh IT này viết ra một ứng dụng điện thoại và bán nó rất nhanh để kiếm nhiều tiền. Có thể chuyện nghe rất thật, nhưng tôi cá là chưa hết đâu. Nếu tìm hiểu kĩ hơn, anh ta đã viết 30 ứng dụng trước đó, và đã có bằng cử nhân trong ngành này. Anh ta đã làm ngành này 20 năm. Rất là thú vị đấy. Cá nhân tôi cũng có một câu chuyện ở Brazil mà mọi người cho là một thành công sau một đêm. Tôi có gia cảnh bình thường, và 2 tuần trước hạn đăng ký vào Viện MIT, tôi đã bắt đầu quá trình nộp đơn. Và, bùm! Tôi được nhận. Mọi người có thể nghĩ đó là thành công qua đêm, nhưng tôi được nhận là vì 17 năm trước đó, tôi đã sống và học hành nghiêm túc. Câu chuyện thành công qua đêm của bạn luôn là kết quả của tất cả những gì bạn đã làm trong đời trước thời điểm đó.

 

2. Believe someone else has the answers for you. Constantly, people want to help out, right? All sorts of people: your family, your friends, your business partners, they all have opinions on which path you should take: “And let me tell you, go through this pipe.” But whenever you go inside, there are other ways you have to pick as well. And you need to make those decisions yourself. No one else has the perfect answers for your life. And you need to keep picking those decisions, right? The pipes are infinite and you're going to bump your head, and it's a part of the process.

2. Tin rằng người khác sẽ có câu trả lời cho bạn. Thường thì mọi người muốn giúp đỡ, nhỉ? Đủ mọi kiểu người: người thân, bạn bè, đối tác làm ăn, tất cả bọn họ đều có ý kiến về việc bạn nên đi đường nào: “Để tôi nói nè, chui vào cái ống này ấy.” Nhưng mỗi khi bạn chui vào trong, luôn luôn có những đường khác bạn phải chọn. Và bạn phải tự đưa ra những quyết định đó. Không ai khác có câu trả lời hoàn hảo cho bạn cả. Và bạn cũng phải chọn lọc các quyết định đó, nhỉ? Số đường ống bạn phải chui vào là vô tận, và bạn sẽ bị u đầu, và đó là một phần tất yếu của quá trình.

3. And it's very subtle but very important: Decide to settle when growth is guaranteed. So, when your life is going great, you have put together a great team, and you have growing revenue, and everything is set - time to settle. When I launched my first book, I worked really, really hard to distribute it everywhere in Brazil. With that, over three million people downloaded it, over 50,000 people bought physical copies. When I wrote a sequel, some impact was guaranteed. Even if I did little, sales would be OK. But OK is never OK. When you're growing towards a peak, you need to work harder than ever and find yourself another peak. Maybe if I did little, a couple hundred thousand people would read it, and that's great already. But if I work harder than ever, I can bring this number up to millions. That's why I decided, with my new book, to go to every single state of Brazil. And I can already see a higher peak. There's no time to settle down.

3. Và điều này khó thấy nhưng rất quan trọng: Quyết định dừng khi đã đảm bảo sự phát triển. Khi đời bạn đang lên, bạn có một nhóm làm việc tuyệt vời, và bạn có doanh thu tăng liên tục, và mọi thứ đã ổn – thì đã đến lúc ổn định. Khi tôi xuất bản cuốn sách đầu tiên, tôi đã làm việc rất vất vả để phân phối nó đến toàn Brazil. Nhờ vậy, hơn 3 triệu người đã tải nó về, hơn 50 nghìn người đã mua bản sách giấy. Khi tôi viết phần tiếp theo thì có thể đảm bảo sức ảnh hưởng. Dù tôi không làm gì mấy thì doanh số vẫn ổn. Nhưng ổn chưa bao giờ là đủ. Khi bạn đang tiến tới đỉnh, bạn sẽ phải làm việc nhiều hơn bao giờ hết để tìm đỉnh cao tiếp theo. Có thể nếu tôi không làm gì mấy, vài trăm nghìn người sẽ đọc nó, và như vậy đã đủ tuyệt rồi. Nhưng nếu tôi làm nhiều hơn, tôi có thể đưa con số này lên hàng triệu. Nên tôi đã quyết định mang cuốn sách mới này tới khắp mọi bang của Brazil. Và tôi đã thấy ngay đỉnh cao hơn rồi. Không có thời gian để ổn định đâu.

4. Fourth tip, and that's really important: Believe the fault is someone else's. I constantly see people saying, “Yes, I had this great idea, but no investor had the vision to invest.” “Oh, I created this great product, but the market is so bad, the sales didn't go well.” Or, “I can't find good talent; my team is so below expectations.” If you have dreams, it's your responsibility to make them happen. Yes, it may be hard to find talent. Yes, the market may be bad. But if no one invested in your idea, if no one bought your product, for sure, there is something there that is your fault. Definitely. You need to get your dreams and make them happen. And no one achieved their goals alone. But if you didn't make them happen, it's your fault and no one else's. Be responsible for your dreams.

4. Mục số 4 và cái này rất quan trọng: Tin rằng lỗi là tại người khác. Tôi thường hay thấy mọi người nói: “Ừ, tôi có ý này hay lắm, nhưng không nhà đầu tư nào đủ tầm nhìn để đầu tư cả.” “Ờ, tôi mới chế ra sản phẩm tuyệt lắm, nhưng thị trường tệ quá nên doanh thu không tốt.” Hoặc: “Tôi chẳng thấy ai giỏi cả, nhóm của tôi thật đáng thất vọng.” Nếu bạn có ước mơ, thì bạn có trách nhiệm biến chúng thành thật. Phải, có thể tìm người giỏi rất khó. Phải, có thể thị trường tệ thật. Nhưng nếu không ai đầu tư vào ý tưởng của bạn, không ai mua sản phẩm của bạn, thì chắc chắn có gì đó là lỗi của bạn rồi. Chắc đấy. Bạn phải biến ước mơ của mình thành hiện thực. Và không ai có thể đạt đến mục tiêu một mình. Nhưng nếu bạn không biến nó thành thực thì đó là lỗi của bạn chứ chẳng của ai cả. Hãy chịu trách nhiệm với ước mơ của mình.

5. And one last tip, and this one is really important as well: Believe that the only things that matter are the dreams themselves. Once, I saw an ad, and it was a lot of friends, they were going up a mountain, it was a very high mountain, and it was a lot of work. You could see that they were sweating, and this was tough. And they were going up, and they finally made it to the peak. Of course, they decided to celebrate, right? I'm going to celebrate, so, “Yes! We made it, we're at the top!” Two seconds later, one looks at the other and says, “OK, let's go down.” Life is never about the goals themselves. Life is about the journey. Yes, you should enjoy the goals themselves, but people think that you have dreams, and whenever you get to reaching one of those dreams, it's a magical place where happiness will be all around. But achieving a dream is a momentary sensation, and your life is not. The only way to really achieve all of your dreams is to fully enjoy every step of your journey. That's the best way. And your journey is simple - it's made of steps. Some steps will be right on. Sometimes you will trip. If it's right on, celebrate, because some people wait a lot to celebrate. And if you tripped, turn that into something to learn. If every step becomes something to learn or something to celebrate, you will for sure enjoy the journey.

5. Bí quyết cuối cùng, và cũng cực kì quan trọng nữa: Tin rằng chỉ có bản thân những ước mơ mới quan trọng. Có lần tôi thấy quảng cáo này, và có nhiều người bạn, họ leo núi cùng nhau, ngọn núi đó rất cao, và leo lên rất vất vả. Bạn có thể thấy họ đang toát mồ hôi, và việc này rất khó. Và họ đang leo lên, và cuối cùng họ đã lên tới đỉnh. Tất nhiên họ sẽ ăn mừng, đúng không? Tôi sẽ ăn mừng, nên là: “Tuyệt! Tụi mình làm được rồi, lên tới đỉnh rồi!” Hai giây sau, một người nhìn những người còn lại và nói: “Vậy giờ xuống thôi.” Cuộc đời này không chỉ gồm bản thân những ước mơ. Cuộc đời là về chuyến hành trình. Phải, bạn nên tận hưởng bản thân những giấc mơ, nhưng mọi người nghĩ rằng ta có ước mơ, và mỗi lần đạt được một trong những ước mơ đó thì đó sẽ là một nơi kỳ diệu tràn đầy hạnh phúc. Nhưng đạt được ước mơ chỉ là một cảm giác tạm thời, còn đời bạn thì không như thế. Cách duy nhất để thực sự đạt được mọi ước mơ là hãy tận hưởng mọi bước đi trên chuyến hành trình. Đó là cách tốt nhất. Và hành trình của bạn rất đơn giản – chỉ gồm những bước chân. Nhiều bước hoàn hảo. Đôi khi bạn vấp ngã. Nếu hoàn hảo, hãy ăn mừng, vì nhiều người đã đợi rất lâu để ăn mừng. Và nếu bạn ngã, hãy biến nó thành một bài học. Nếu mỗi bước chân đều trở thành một bài học hoặc một điều đáng ăn mừng, thì nhất định bạn sẽ yêu thích chuyến hành trình này.

So, five tips: Believe in overnight success; believe someone else has the answers for you; believe that when growth is guaranteed, you should settle down; believe the fault is someone else's; and believe that only the goals themselves matter. Believe me, you do that, and you will destroy your dreams. Thank you. Thanks.

Vậy là có 5 bí quyết: tin vào thành công qua đêm; tin rằng người khác sẽ có câu trả lời cho bạn; tin rằng khi đã đảm bảo sự phát triển thì nên ổn định; tin rằng lỗi là tại người khác; và tin rằng chỉ có bản thân những ước mơ mới quan trọng. Cứ tin tôi đi, nếu bạn làm những điều đó, nhất định bạn sẽ phá nát ước mơ của mình. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt.

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY

17:13 | 17/05/2022
282 lượt xem

Bài viết có thể bạn quan tâm

Career

BÀI 3.1: CÁCH ĐỂ CHỌN NGHỀ VỚI TUYỂN TẬP 5 PHÚT NGHỀ NGHIỆP

Chào mừng các bạn đến với tuyển tập “5 phút nói về nghề nghiệp” của UCD. Tên tôi là Nicola Fortune và tôi là một tư vấn viên nghề nghiệp và kỹ năng tại Đại học Cao đẳng Dublin (UCD). Trong video này, chúng ta sẽ dành năm phút để nói về việc Chọn nghề.

Career

BÀI 3.2: CÁCH ĐỂ NÂNG CAO TINH THẦN PHI THỂ THAO TRONG THỂ THAO

Khi lớn lên chúng ta đều đã nghe qua cụm từ “tinh thần thể thao”. Tinh thần thể thao xuất phát từ việc thể thao thường được xem là một thứ rất công bằng, một thứ không quan trọng chủng tộc, giới tính, đẳng cấp, hoặc màu da. Thực tế, nó chỉ tập trung vào tài năng, kĩ năng, thế mạnh của bạn, và nhất là nhân tài, nơi mà chỉ những gì bạn thể hiện trên sân đấu thể thao mới là quan trọng nhất và có liên quan hơn mọi thứ khác.

Career

BÀI 3.3: CÁCH ĐỂ THIẾT LẬP MỤC TIÊU TÌM VIỆC S.M.A.R.T

Thiết lập kế hoạch tìm việc có thể giúp bạn tìm ra một con đường rõ ràng khi đang tìm việc. Tuy việc thiết lập mục tiêu nghề nghiệp có ý nghĩa là quan trọng, có thể bạn sẽ nản lòng nếu thực hiện những mục tiêu này quá khó. Hãy thử dùng cách thiết lập mục tiêu kiểu S.M.A.R.T để giúp bạn đề ra những mục tiêu thực tế và có thể đạt được. Mục tiêu kiểu S.M.A.R.T nghĩa là: Cụ thể (specific),đo lường được (measurable),khả thi (attainable),liên quan (relevant),và có thời hạn (timely).

Career

BÀI 3.4: CÁCH ĐỂ DUY TRÌ SỰ THÀNH CÔNG

Một trong những lý do lớn là: ta xem thành công là con đường một chiều. Nên chúng ta làm mọi thứ có thể dẫn đến thành công, nhưng rồi ta đến được đó. Ta nghĩ là mình đã làm được, nên ta lại ngồi vào vùng an toàn, và ta không còn làm những điều đã khiến ta thành công nữa. Vậy là chẳng lâu sau lại tụt dốc. Và tôi đảm bảo với bạn chuyện này có thể xảy ra, vì nó đã xảy ra với tôi rồi. Để đến thành công, tôi làm việc chăm chỉ, tôi thúc đẩy bản thân. Nhưng rồi tôi lại dừng lại, vì tôi nghĩ: “Ồ, chẳng phải mình làm được rồi sao. Mình có thể ngồi xuống thư giãn.”

Career

BÀI 3.5: CÁCH ĐỂ LÊN KẾ HOẠCH TÌM KIẾM VIỆC LÀM HIỆU QUẢ

1/ Lên kế hoạch tìm việc là gì? - Nghĩa là suy nghĩ và sắp xếp hành động để có được nghề nghiệp mong muốn. 2/ Tại sao lên kế hoạch tìm việc lại quan trọng? - Ví dụ, bạn là cư dân mới đến Thành phố Việc làm, và đang tìm toà nhà tên “Công việc”. Nhưng bạn không có bản đồ thành phố, không biết cách đến chỗ “Công việc”, và cũng không biết địa chỉ, nên khá là khó nhằn. - Tuy nhiên, nếu bạn có Kế hoạch tìm việc, thì nó sẽ giúp bạn thấy nơi tiếp theo là gì, tìm được nhiều đường khác, đi nhanh hơn, thấy được hiện mình ở đâu, dự đoán tình huống tốt hơn, chuẩn bị đề phòng, v.v. Và rồi bạn sẽ đến được đúng nơi. Vì thế nên kế hoạch nghề nghiệp rất quan trọng.

Bài viết được xem nhiều nhất

Thư viện số , DJ Model , Blog

DIAMOND JOURNEY MODEL

Cuộc đời là một hành trình vạn dặm và có rất nhiều hành trình nhỏ trên đó bạn bắt buộc phải trải qua nhưng bạn lại không thể biết trước những gì bạn phải đối diện, do vậy, một chiếc BẢN ĐỒ, một chiếc LA BÀN và một NGƯỜI ĐỒNG HÀNH TIN CẬY là vô cùng cần thiết ...

Truyện cổ tích , Blog

BÍ MẬT CỦA HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC

Hạnh phúc là một hành trình, hạnh phúc luôn mỉm cười với người biết yêu thương ...

DJ Model , Blog

MÔ HÌNH HÓA CUỘC ĐỜI

Cuộc đời vốn không phức tạp, chỉ là ta chưa biết cách hệ thống hóa chuỗi các vấn đề, để đơn giản hóa cuộc đời và sống vui sống khoẻ sống an yên ...

Who am I?

KHÔNG BÙN KHÔNG SEN

Bùn hôi tanh tạo tác Sen thơm ngát - Khổ đau sầu dẫn lối Hỷ lạc an. Bạn không thể biết thế nào là Hạnh phúc khi bạn chưa có những bài học đủ lớn mà cuộc đời sẽ dành tặng cho bạn.

Mindset

BÀI 4.9: CÁCH ĐỂ GIỮ TINH THẦN LẠC QUAN KHI ĐƯƠNG ĐẦU THỬ THÁCH

Làm sao để luôn lạc quan trong thử thách? “Sự lạc quan là tố chất có liên quan đến thành công và hạnh phúc hơn bất kì tố chất nào khác.” – Brian Tracy. Chúng ta đều gặp thử thách lúc này hay lúc khác, nhưng thứ quyết định xem ta có thể nhanh chóng vượt qua các thử thách đó không là cách ta phản ứng với chúng. Mọi người thường có hai góc nhìn với thử thách – lạc quan hoặc bi quan. Mặc dù có thể mọi người đều có xu hướng chọn góc nhìn này hơn là góc nhìn kia, thì khả năng luôn nhìn được thử thách một cách tích cực mà bạn có sẽ ảnh hưởng đến thành công nói chung của bạn. Vậy đây là 5 mẹo vặt bạn có thể sử dụng khi đối mặt với thử thách để đảm bảo rằng bạn luôn giữ sự lạc quan.