BÀI 3.4: CÁCH ĐỂ DUY TRÌ SỰ THÀNH CÔNG
Career

BÀI 3.4: CÁCH ĐỂ DUY TRÌ SỰ THÀNH CÔNG

17:13 | 16/05/2022
134 lượt xem

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân DJ Model giúp Nâng cao năng lực:

- Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

- Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

- Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

- Chọn bài có nội dung phù hợp.

- Xem bản dịch song khi nghe bài học.

- Chuẩn bị sổ / máy note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

- Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

- Tác giả: Richard St. John

- Cộng tác viên dịch: Nguyễn Thị Dạ Thảo

- DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Bộ kỹ năng #Bộ tư duy #Người cân bằng

- Link tài liệu gốc: XEM NGAY

- Link Zalo học tiếng Anh cùng DJ Model: THAM GIA NGAY  

 

SUCCESS IS A CONTINUOUS JOURNEY 

CÁCH ĐỂ DUY TRÌ SỰ THÀNH CÔNG

Why do so many people reach success and then fail? 

Tại sao có nhiều người chạm tới thành công rồi nhưng sau đó lại ngã xuống vậy?

One of the big reasons is, we think success is a one-way street. So we do everything that leads up to success, but then we get there. We figure we've made it, we sit back in our comfort zone, and we actually stop doing everything that made us successful. And it doesn't take long to go downhill. And I can tell you this happens, because it happened to me. Reaching success, I worked hard, I pushed myself. But then I stopped, because I figured, “Oh, you know, I made it. I can just sit back and relax.” 

Một trong những lý do lớn là: ta xem thành công là con đường một chiều. Nên chúng ta làm mọi thứ có thể dẫn đến thành công, nhưng rồi ta đến được đó. Ta nghĩ là mình đã làm được, nên ta lại ngồi vào vùng an toàn, và ta không còn làm những điều đã khiến ta thành công nữa. Vậy là chẳng lâu sau lại tụt dốc. Và tôi đảm bảo với bạn chuyện này có thể xảy ra, vì nó đã xảy ra với tôi rồi. Để đến thành công, tôi làm việc chăm chỉ, tôi thúc đẩy bản thân. Nhưng rồi tôi lại dừng lại, vì tôi nghĩ: “Ồ, chẳng phải mình làm được rồi sao. Mình có thể ngồi xuống thư giãn.”

Reaching success, I always tried to improve and do good work. But then I stopped because I figured, “Hey, I'm good enough. I don't need to improve any more.” 

Để đến thành công, tôi luôn cố cải thiện bản thân và làm việc thật tốt. Nhưng rồi tôi dừng lại vì tôi nghĩ: “Mình đã đủ giỏi rồi. Mình không cần cải thiện bản thân nữa.”

Reaching success, I was pretty good at coming up with good ideas. Because I did all these simple things that led to ideas. But then I stopped, because I figured I was this hot-shot guy and I shouldn't have to work at ideas, they should just come like magic. And the only thing that came was creative block. I couldn't come up with any ideas.

Để đến thành công, tôi rất giỏi nghĩ ra những ý tưởng hay. Vì tôi đã làm những điều đơn giản giúp nảy sinh ý tưởng. Nhưng rồi tôi ngừng lại, vì tôi nghĩ mình đã là cậu ông trời nào đó rồi và tôi chẳng cần phải cố nghĩ ra ý tưởng, chúng nên tự đến như phép màu chứ. Và thứ duy nhất đến với tôi là bí ý tưởng. Tôi không thể nghĩ ra ý tưởng nào cả.

Reaching success, I always focused on clients and projects, and ignored the money. Then all this money started pouring in. And I got distracted by it. And suddenly I was on the phone to my stockbroker and my real estate agent, when I should have been talking to my clients.

Để đến thành công, tôi luôn tập trung vào khách hàng và dự án, và làm lơ tiền bạc. Rồi bỗng dưng bao nhiêu là tiền đổ vào. Và tôi bị xao lãng bởi nó. Và bỗng dưng tôi lại nói chuyện điện thoại với người môi giới chứng khoán và đại lý bất động sản của tôi, trong khi lẽ ra tôi phải nói chuyện với khách hàng.

And reaching success, I always did what I loved. But then I got into stuff that I didn't love, like management. I am the world's worst manager, but I figured I should be doing it, because I was, after all, the president of the company.

Và để đến thành công, tôi luôn làm điều mình thích. Nhưng rồi tôi gặp phải những điều tôi không thích, ví dụ như việc quản lý. Tôi là quản lý tệ nhất thế giới, nhưng tôi nghĩ mình nên làm thế, vì đằng nào tôi cũng là chủ tịch công ty.

Well, soon a black cloud formed over my head and here I was, outwardly very successful, but inwardly very depressed. But I'm a guy; I knew how to fix it. I bought a fast car. It didn't help. I was faster but just as depressed.

Nên sau đó một đám mây đen giăng xuống đầu tôi và giờ tôi ở đây, bên ngoài có vẻ thành công, nhưng bên trong rất trầm cảm. Nhưng tôi là đàn ông; tôi biết phải khắc phục như thế nào. Tôi mua một con xe đua. Chẳng giúp được gì. Tôi đã nhanh hơn, nhưng vẫn trầm cảm.

So I went to my doctor. I said, “Doc, I can buy anything I want. But I'm not happy. I'm depressed. It's true what they say, and I didn't believe it until it happened to me. But money can't buy happiness.”

Nên tôi đến chỗ bác sĩ của tôi. Tôi nói: “Bác sĩ, tôi có thể mua mọi thứ mình muốn. Nhưng tôi không hạnh phúc. Tôi trầm cảm. Bọn họ nói đúng, nhưng đến khi tôi gặp phải chuyện này thì tôi mới tin. Quả là tiền không mua được hạnh phúc.”

He said, “No. But it can buy Prozac.”

Ông ấy đáp: “Không. Nhưng mua được Prozac.”

And he put me on antidepressants.

Và ông ấy cho tôi uống thuốc chống trầm cảm.

And yeah, the black cloud faded a little bit, but so did all the work, because I was just floating along. I couldn't care less if clients ever called. And clients didn't call. Because they could see I was no longer serving them, I was only serving myself. So they took their money and their projects to others who would serve them better.

Và ừ, đám mây đen có tan đi một chút, nhưng toàn bộ công việc cũng vậy, vì tôi chỉ trôi nổi trên trời thôi. Tôi cóc quan tâm khách hàng có gọi hay không. Và khách hàng không gọi. Vì họ có thể thấy tôi không còn phục vụ họ nữa, tôi chỉ phục vụ bản thân mình thôi. Nên họ đem tiền và dự án của mình sang những chỗ khác phục vụ họ tốt hơn.

Well, it didn't take long for business to drop like a rock. My partner and I, Thom, we had to let all our employees go. It was down to just the two of us, and we were about to go under. And that was great. Because with no employees, there was nobody for me to manage.

Và không lâu sau, việc kinh doanh tụt dốc không phanh. Tôi và cộng sự, Thom, phải cho nhân viên nghỉ hết. Chỉ còn hai người chúng tôi, và chúng tôi cũng sắp tiêu rồi. Và như vậy thật tuyệt. Vì nếu không có nhân viên, thì tôi chẳng cần phải quản lý ai cả.

So I went back to doing the projects I loved. I had fun again, I worked harder and, to cut a long story short, did all the things that took me back up to success. But it wasn't a quick trip. It took seven years. But in the end, business grew bigger than ever.

Nên tôi lại làm những dự án tôi thích. Tôi lại vui vẻ, tôi làm việc chăm chỉ hơn và, nói ngắn gọn thì, tôi làm lại toàn bộ những việc đã đưa tôi đến thành công. Nhưng đây không phải một chuyến đi ngắn. Phải mất 7 năm. Nhưng cuối cùng, việc kinh doanh lại vững mạnh hơn bao giờ hết.

And when I went back to following these eight principles, the black cloud over my head disappeared altogether. And I woke up one day and I said, “I don't need Prozac anymore.” And I threw it away and haven't needed it since.

Và khi tôi quay lại với việc đi theo 8 nguyên tắc này, đám mây đen trên đầu tôi biến mất hẳn luôn. Và một ngày, tôi thức dậy và tôi nói: “Mình không cần Prozac nữa.” Và tôi vứt nó đi, và kể từ đó tới giờ không cần nó nữa.

I learned that success isn't a one-way street. It doesn't look like this; it really looks more like this. It's a continuous journey. And if we want to avoid “success-to-failure-syndrome,” we just keep following these eight principles, because that is not only how we achieve success, it's how we sustain it. So here is to your continued success. Thank you very much. 

Tôi học được rằng thành công không phải con đường một chiều. Trông nó không giống thế này mà giống thế này hơn. Nó là một chuyến hành trình liên tục. Và nếu ta muốn tránh mắc phải “hội-chứng-tụt-dốc-từ-thành-công”, ta chỉ cần tiếp tục đi theo 8 nguyên tắc này, vì đó không chỉ là cách dẫn đến thành công mà còn là cách duy trì nó. Mong bạn sẽ luôn được thành công. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt. 

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY

17:13 | 16/05/2022
134 lượt xem

Bài viết có thể bạn quan tâm

Career

BÀI 3.1: CÁCH ĐỂ CHỌN NGHỀ VỚI TUYỂN TẬP 5 PHÚT NGHỀ NGHIỆP

Chào mừng các bạn đến với tuyển tập “5 phút nói về nghề nghiệp” của UCD. Tên tôi là Nicola Fortune và tôi là một tư vấn viên nghề nghiệp và kỹ năng tại Đại học Cao đẳng Dublin (UCD). Trong video này, chúng ta sẽ dành năm phút để nói về việc Chọn nghề.

Career

BÀI 3.2: CÁCH ĐỂ NÂNG CAO TINH THẦN PHI THỂ THAO TRONG THỂ THAO

Khi lớn lên chúng ta đều đã nghe qua cụm từ “tinh thần thể thao”. Tinh thần thể thao xuất phát từ việc thể thao thường được xem là một thứ rất công bằng, một thứ không quan trọng chủng tộc, giới tính, đẳng cấp, hoặc màu da. Thực tế, nó chỉ tập trung vào tài năng, kĩ năng, thế mạnh của bạn, và nhất là nhân tài, nơi mà chỉ những gì bạn thể hiện trên sân đấu thể thao mới là quan trọng nhất và có liên quan hơn mọi thứ khác.

Career

BÀI 3.3: CÁCH ĐỂ THIẾT LẬP MỤC TIÊU TÌM VIỆC S.M.A.R.T

Thiết lập kế hoạch tìm việc có thể giúp bạn tìm ra một con đường rõ ràng khi đang tìm việc. Tuy việc thiết lập mục tiêu nghề nghiệp có ý nghĩa là quan trọng, có thể bạn sẽ nản lòng nếu thực hiện những mục tiêu này quá khó. Hãy thử dùng cách thiết lập mục tiêu kiểu S.M.A.R.T để giúp bạn đề ra những mục tiêu thực tế và có thể đạt được. Mục tiêu kiểu S.M.A.R.T nghĩa là: Cụ thể (specific),đo lường được (measurable),khả thi (attainable),liên quan (relevant),và có thời hạn (timely).

Career

BÀI 3.5: CÁCH ĐỂ LÊN KẾ HOẠCH TÌM KIẾM VIỆC LÀM HIỆU QUẢ

1/ Lên kế hoạch tìm việc là gì? - Nghĩa là suy nghĩ và sắp xếp hành động để có được nghề nghiệp mong muốn. 2/ Tại sao lên kế hoạch tìm việc lại quan trọng? - Ví dụ, bạn là cư dân mới đến Thành phố Việc làm, và đang tìm toà nhà tên “Công việc”. Nhưng bạn không có bản đồ thành phố, không biết cách đến chỗ “Công việc”, và cũng không biết địa chỉ, nên khá là khó nhằn. - Tuy nhiên, nếu bạn có Kế hoạch tìm việc, thì nó sẽ giúp bạn thấy nơi tiếp theo là gì, tìm được nhiều đường khác, đi nhanh hơn, thấy được hiện mình ở đâu, dự đoán tình huống tốt hơn, chuẩn bị đề phòng, v.v. Và rồi bạn sẽ đến được đúng nơi. Vì thế nên kế hoạch nghề nghiệp rất quan trọng.

Career

BÀI 3.6: CÁCH ĐỂ TRỞ THÀNH ỨNG VIÊN TIỀM NĂNG TRONG MẮT NHÀ TUYỂN DỤNG

Công ty bạn đang tìm ứng viên cho một vị trí trống. Đơn tuyển dụng bắt đầu ùa vào, và đã xác định các ứng viên đạt chuẩn. Giờ là lúc để chọn. Người A: Đại học Ivy League, 4.0 điểm, hồ sơ hoàn hảo, được giới thiệu tốt. Toàn là điểm cộng. Người B: trường công lập, nhảy việc khá nhiều, và có công việc kỳ lạ như thu ngân hoặc nữ bồi bàn kiêm ca hát. Nhưng hãy nhớ – cả hai ứng viên đều đạt chuẩn. Vậy tôi hỏi bạn: bạn sẽ chọn ai?

Bài viết được xem nhiều nhất

Thư viện số , DJ Model , Blog

DIAMOND JOURNEY MODEL

Cuộc đời là một hành trình vạn dặm và có rất nhiều hành trình nhỏ trên đó bạn bắt buộc phải trải qua nhưng bạn lại không thể biết trước những gì bạn phải đối diện, do vậy, một chiếc BẢN ĐỒ, một chiếc LA BÀN và một NGƯỜI ĐỒNG HÀNH TIN CẬY là vô cùng cần thiết ...

Truyện cổ tích , Blog

BÍ MẬT CỦA HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC

Hạnh phúc là một hành trình, hạnh phúc luôn mỉm cười với người biết yêu thương ...

DJ Model , Blog

MÔ HÌNH HÓA CUỘC ĐỜI

Cuộc đời vốn không phức tạp, chỉ là ta chưa biết cách hệ thống hóa chuỗi các vấn đề, để đơn giản hóa cuộc đời và sống vui sống khoẻ sống an yên ...

Who am I?

KHÔNG BÙN KHÔNG SEN

Bùn hôi tanh tạo tác Sen thơm ngát - Khổ đau sầu dẫn lối Hỷ lạc an. Bạn không thể biết thế nào là Hạnh phúc khi bạn chưa có những bài học đủ lớn mà cuộc đời sẽ dành tặng cho bạn.

Mindset

BÀI 4.9: CÁCH ĐỂ GIỮ TINH THẦN LẠC QUAN KHI ĐƯƠNG ĐẦU THỬ THÁCH

Làm sao để luôn lạc quan trong thử thách? “Sự lạc quan là tố chất có liên quan đến thành công và hạnh phúc hơn bất kì tố chất nào khác.” – Brian Tracy. Chúng ta đều gặp thử thách lúc này hay lúc khác, nhưng thứ quyết định xem ta có thể nhanh chóng vượt qua các thử thách đó không là cách ta phản ứng với chúng. Mọi người thường có hai góc nhìn với thử thách – lạc quan hoặc bi quan. Mặc dù có thể mọi người đều có xu hướng chọn góc nhìn này hơn là góc nhìn kia, thì khả năng luôn nhìn được thử thách một cách tích cực mà bạn có sẽ ảnh hưởng đến thành công nói chung của bạn. Vậy đây là 5 mẹo vặt bạn có thể sử dụng khi đối mặt với thử thách để đảm bảo rằng bạn luôn giữ sự lạc quan.