BÀI 4.1: CÁCH ĐỂ VƯỢT QUA NỖI SỢ KHI CHUYẾN BAY GẶP SỰ CỐ
Mindset

BÀI 4.1: CÁCH ĐỂ VƯỢT QUA NỖI SỢ KHI CHUYẾN BAY GẶP SỰ CỐ

20:44 | 17/05/2022
299 lượt xem

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân với DJ Model giúp Nâng cao năng lực:

- Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

- Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

- Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

- Chọn bài có nội dung phù hợp.

- Xem bản dịch song khi nghe bài học.

- Chuẩn bị sổ note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

- Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

- Tác giả: Ric Elias – Giám đốc điều hành của công ty Red Ventures

- Cộng tác viên dịch: Nguyễn Thị Dạ Thảo

- DJ Model: #Tôi là ai #Bộ tư duy #Người cân bằng #Người dám cho đi

- Link tài liệu gốcXEM NGAY

- Link Zalo học tiếng Anh cùng DJ Model: THAM GIA NGAY  

3 THINGS I LEARNED WHILE MY PLANE CRASHED

CÁCH ĐỂ VƯỢT QUA NỖI SỢ KHI CHUYẾN BAY GẶP SỰ CỐ

Imagine a big explosion as you climb through 3,000ft. Imagine a plane full of smoke. Imagine an engine going clack, clack, clack. It sounds scary. Well, I had a unique seat that day.

Hãy tưởng tượng một vụ nổ lớn khi bạn ở độ cao 3000ft. Hãy tưởng tượng một chiếc máy bay đầy khói. Hãy tưởng tượng động cơ đang kêu lách cách, lách cách. Nghe đáng sợ nhỉ. Tôi đã có một chỗ ngồi đặc biệt vào hôm đó đấy.

I was sitting in 1D. I was the only one who could talk to the flight attendants. So, I looked at them right away, and they said, “No problem. We probably hit some birds.” The pilot had already turned the plane around, and we weren't that far. You could see Manhattan. 

Tôi ngồi ở ghế 1D. Tôi là người duy nhất có thể nói chuyện với các tiếp viên. Nên tôi nhìn họ ngay lập tức, và họ bảo: “Không sao đâu. Chắc chúng ta đâm phải chim.” Phi công đã quay đầu máy bay, và chúng tôi không còn xa nữa. Bạn có thể thấy Manhattan.

Two minutes later, three things happened at the same time. The pilot lines up the plane with the Hudson River. That's usually not the route. He turns off the engines. Now, imagine being in a plane with no sound. And then he says three words. The most unemotional three words I've ever heard. He says, “Brace for impact.” I didn't have to talk to the flight attendant anymore. I could see in her eyes, it was terror. Life was over.

Hai phút sau, có ba thứ xảy ra cùng một lúc. Phi công cho máy bay thẳng hàng với sông Hudson. Đường bay đó không đúng lắm. Anh ta tắt động cơ. Giờ thử tưởng tượng ở trong một cái máy bay không có tiếng động đi. Và rồi anh ta nói 4 từ. 4 từ vô cảm nhất mà tôi từng nghe. Anh ta nói: “Chuẩn bị va chạm.” Tôi không cần nói chuyện với nữ tiếp viên nữa. Tôi có thể thấy trong đôi mắt cô ấy một nỗi kinh hoàng. Đời thế là hết.

Now I want to share with you three things I learned about myself that day. I learned that it all changes in an instant. We have this bucket list, we have these things we want to do in life, and I thought about all the people I wanted to reach out to that I didn't, all the fences I wanted to mend, all the experiences I wanted to have and I never did. As I thought about that later on, I came up with a saying, which is, “I collect bad wines.” Because if the wine is ready and the person is there, I'm opening it. I no longer want to postpone anything in life. And that urgency, that purpose, has really changed my life.

Giờ tôi muốn chia sẻ với bạn 3 điều mà tôi đã học về bản thân hôm đó. Tôi học được là mọi thứ thay đổi trong chớp mắt. Ta có danh sách các việc cần làm, ta có những điều muốn làm trong đời, và tôi nghĩ về tất cả những người tôi muốn nói chuyện cùng nhưng đã không làm, mọi rào cản tôi muốn phá vỡ, mọi trải nghiệm tôi muốn có và chưa bao giờ có. Sau đó, khi tôi nghĩ về chuyện ấy, tôi nghĩ ra một câu nói, đó là “Tôi thu thập rượu không tốt”. Vì nếu rượu đã sẵn sàng và người cần uống đã ở đó, tôi sẽ mở chai ra. Tôi không bao giờ muốn trì hoãn điều gì trong đời nữa. Và sự khẩn cấp đó, mục đích đó, đã thực sự thay đổi đời tôi.

The second thing I learned that day – and this is as we clear the George Washington Bridge, which was by not a lot – I thought about, wow, I really feel one real regret. I've lived a good life. In my own humanity and mistakes, I've tried to get better at everything I tried. But in my humanity, I also allow my ego to get in. And I regretted the time I wasted on things that did not matter with people that matter. And I thought about my relationship with my wife, with my friends, with people. And after, as I reflected on that, I decided to eliminate negative energy from my life. It's not perfect, but it's a lot better. I've not had a fight with my wife in two years. It feels great. I no longer try to be right; I choose to be happy.

Điều thứ hai tôi học trong ngày đó – và đó là khi chúng tôi vượt qua Cầu George Washington, nó không dài lắm – tôi nghĩ rằng, chà, tôi thực sự cảm thấy một nỗi hối hận to lớn. Tôi đã sống một cuộc đời tốt đẹp. Dù cũng chỉ là một người lầm lỗi, tôi vẫn cố gắng làm tốt mọi điều mình thử. Nhưng vì là con người, tôi cũng cho phép sự kiêu ngạo xen vào. Và tôi hối hận về những khoảng thời gian tôi đã lãng phí lên những điều không quan trọng với những người quan trọng. Rồi tôi nghĩ về mối quan hệ với vợ tôi, với bạn tôi, với mọi người. Sau đó, khi tôi xét lại chuyện này, tôi quyết định loại bỏ hết năng lượng tiêu cực khỏi đời tôi. Không hoàn hảo, nhưng khá hơn trước nhiều. Tôi đã không cãi nhau với vợ trong 2 năm. Cảm giác thật tuyệt. Tôi không còn cố ra vẻ mình đúng nữa; tôi chọn được hạnh phúc.

The third thing I learned – and this is as your mental clock starts going, “15, 14, 13.” You can see the water coming. I'm saying, “Please blow up.” I don't want this thing to break in 20 pieces like you've seen in those documentaries. And as we're coming down, I had a sense of, wow, dying is not scary. It's almost like we've been preparing for it our whole lives. But it was very sad. I didn't want to go; I love my life. And that sadness really framed in one thought, which is, I only wish for one thing. I only wish I could see my kids grow up.

Điều thứ 3 tôi học – và đây là lúc đồng hồ trong não bạn bắt đầu đếm ngược “15, 14, 13.” Bạn có thể thấy nước đang tràn vào. Tôi thì nói “Làm ơn phát nổ đi”. Tôi không muốn thứ này vỡ ra 20 mảnh như bạn đã thấy trong mấy bộ phim tài liệu. Và khi chúng tôi rơi, tôi có cảm giác, chà, chết không đáng sợ nhỉ. Cứ như thể cả đời chúng ta đã chuẩn bị cho nó vậy. Nhưng cảm giác rất buồn. Tôi không muốn chết; tôi yêu cuộc đời mình. Và nỗi buồn đó được tóm gọn chỉ bằng một suy nghĩ, đó là, tôi chỉ ước một điều. Tôi chỉ ước có thể thấy con tôi lớn lên.

About a month later, I was at a performance by my daughter – first-grader, not much artistic talent – Yet! And I'm bawling, I'm crying, like a little kid. And it made all the sense in the world to me. I realized at that point, by connecting those two dots, that the only thing that matters in my life is being a great dad. Above all, above all, the only goal I have in life is to be a good dad. I was given the gift of a miracle, of not dying that day. I was given another gift, which was to be able to see into the future and come back and live differently. 

Tầm một tháng sau, tôi đang ở buổi biểu diễn của con gái tôi – lớp một, không có tài năng nghệ thuật – Lắm! – Và tôi vỡ oà, tôi khóc, như một đứa trẻ. Và ngay khi đó tôi hiểu được mọi thứ. Tôi quyết định từ lúc đó, bằng cách kết hợp hai thứ đó lại, rằng thứ duy nhất quan trọng của đời tôi là phải làm một ông bố tốt. Trên tất cả, trên mọi thứ, mục đích duy nhất của tôi trong đời là làm một ông bố tốt. Tôi đã được một món quà vô giá, rằng hôm đó đã không chết. Tôi còn được một món quà nữa, là khả năng nhìn vào tương lai để quay lại và sống khác đi.

I challenge you guys that are flying today, imagine the same thing happens on your plane – and please don't – but imagine, and how would you change? What would you get done that you're waiting to get done because you think you'll be here forever? How would you change your relationships and the negative energy in them? And more than anything, are you being the best parent you can? Thank you.

Tôi thách các bạn đang sắp bay hôm nay, hãy hình dung điều tương tự xảy ra trên chuyến bay của bạn – và mong là đừng – nhưng hãy hình dung, và bạn sẽ thay đổi thế nào? Bạn sẽ làm điều gì bạn đang trì hoãn vì bạn nghĩ mình sẽ cứ sống hoài sống mãi? Bạn sẽ thay đổi những mối quan hệ của mình và năng lượng tiêu cực của chúng thế nào? Và quan trọng nhất, bạn đã là người cha mẹ tốt nhất có thể chưa? Cám ơn mọi người.

Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt.

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY

20:44 | 17/05/2022
299 lượt xem

Bài viết có thể bạn quan tâm

Mindset

BÀI 4.2: CÁCH ĐỂ GIỮ TINH THẦN KHỎE MẠNH

Xin chào, tôi là Brian Tracy và hôm nay tôi muốn trình bày với bạn về cách giữ cho tinh thần của bạn khỏe mạnh trong suốt cuộc đời. Tâm trí của bạn sẽ làm cho bạn giàu hay nghèo tùy thuộc vào cách bạn sử dụng nó. Tôi muốn bạn dành một chút thời gian để trả lời câu hỏi sau đây: Bạn đang làm gì hôm nay để giữ cho bộ não của bạn khỏe mạnh và linh hoạt? Nếu bạn giống như hầu hết mọi người, bạn sẽ không sẵn sàng dành hàng giờ mỗi tuần để tập trung vào việc phát triển một cơ thể khỏe mạnh và linh hoạt nhưng lại không dành bất kỳ thời gian nào để tích cực tìm kiếm các cách để cải thiện thể chất tinh thần của bạn.

Mindset

BÀI 4.3: CÁCH ĐỂ NÂNG CAO SỰ QUYẾT TÂM CỦA BẢN THÂN

Con đường dẫn đến thành công của bạn luôn dựa trên sự quyết tâm mà bạn đã khắc sâu trong bản thân. Sự quyết tâm điều chỉnh năng lượng và sự chú ý đối với sự tập trung của bạn. Quyết tâm không phải là việc bạn là người tốt hay người xấu, mà là về những gì bạn sẵn sàng làm để đạt được mục tiêu cuối cùng của mình. Dưới đây là 10 cách làm thế nào để quyết tâm tốt nhất.

Mindset

BÀI 4.4: CÁCH ĐỂ ĐỨNG LÊN SAU KHI VẤP NGÃ

Bạn đã đầu tư nhiều vào việc học, và mọi người đã đầu tư vào bạn, và để tôi cho bạn biết, thế giới cần tài năng của bạn, thật đấy. Thế giới cần rất nhiều, và chúng tôi cần nó từ các bạn. Chúng tôi thực sự cần nó từ những người trẻ các bạn! Ý tôi là, tôi không có nói với những người còn lại trong chúng tôi ở trên kia, nhưng tôi biết đầu tôi đang bạc thêm rồi. Chúng tôi cần nó từ các bạn, những người trẻ, vì hãy nhớ: Bạn cần bước ra ngoài kia. Bạn phải cống hiến hết những gì mình có, dù là thời gian, tài năng của – của – của bạn, lời cầu nguyện của bạn, hay những báu vật của bạn, vì hãy nhớ: Bạn sẽ không bao giờ thấy xe vận chuyển chạy sau xe tang. Tôi sẽ nói lại, bạn sẽ không bao giờ thấy xe vận chuyển chạy sau xe tang. Bạn không thể mang nó theo được. Người Ai Cập đã thử rồi, và họ chỉ bị cướp đi mà thôi.

Mindset

BÀI 4.5: CÁCH ĐỂ CHỮA LÀNH THẾ GIỚI HIỆU QUẢ

Chúng ta là một ngôi nhà bị chia rẽ, đen – trắng, thuận – chống, dân chủ - cộng hòa. Hãy chọn phe của mình, nhưng ở yên trong đó. Đã từng có một thời gian chúng ta thậm chí không thể ngồi trong căn phòng này cùng nhau. Có người sẽ bảo rằng vẫn chưa thể, chúng ta có vẻ đang càng cách xa nhau hơn trong những tháng qua. Chúng ta bị tấn công bởi khủng hoảng sức khoẻ, tiếp theo là khủng hoảng tinh thần, và chuỗi sự kiện đó càng đẩy chúng ta ra xa nhau hơn. Khẩu trang – không khẩu trang, chúng ta – bọn họ, sinh mạng người da đen quan trọng – sinh mạng tất cả đều quan trọng. Trong thời điểm này có bao giờ bạn thấy mình nói những câu như “Mình sẽ ở yên trong vỏ ốc”, “Chuyện này không liên quan tới mình”, “Không phải việc của mình” không? Nhưng vỏ ốc sẽ vỡ, và vấn đề thế giới sẽ luôn có cách lan rộng.

Bài viết được xem nhiều nhất

Thư viện số , DJ Model , Blog

DIAMOND JOURNEY MODEL

Cuộc đời là một hành trình vạn dặm và có rất nhiều hành trình nhỏ trên đó bạn bắt buộc phải trải qua nhưng bạn lại không thể biết trước những gì bạn phải đối diện, do vậy, một chiếc BẢN ĐỒ, một chiếc LA BÀN và một NGƯỜI ĐỒNG HÀNH TIN CẬY là vô cùng cần thiết ...

Truyện cổ tích , Blog

BÍ MẬT CỦA HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC

Hạnh phúc là một hành trình, hạnh phúc luôn mỉm cười với người biết yêu thương ...

DJ Model , Blog

MÔ HÌNH HÓA CUỘC ĐỜI

Cuộc đời vốn không phức tạp, chỉ là ta chưa biết cách hệ thống hóa chuỗi các vấn đề, để đơn giản hóa cuộc đời và sống vui sống khoẻ sống an yên ...

Who am I?

KHÔNG BÙN KHÔNG SEN

Bùn hôi tanh tạo tác Sen thơm ngát - Khổ đau sầu dẫn lối Hỷ lạc an. Bạn không thể biết thế nào là Hạnh phúc khi bạn chưa có những bài học đủ lớn mà cuộc đời sẽ dành tặng cho bạn.

Mindset

BÀI 4.9: CÁCH ĐỂ GIỮ TINH THẦN LẠC QUAN KHI ĐƯƠNG ĐẦU THỬ THÁCH

Làm sao để luôn lạc quan trong thử thách? “Sự lạc quan là tố chất có liên quan đến thành công và hạnh phúc hơn bất kì tố chất nào khác.” – Brian Tracy. Chúng ta đều gặp thử thách lúc này hay lúc khác, nhưng thứ quyết định xem ta có thể nhanh chóng vượt qua các thử thách đó không là cách ta phản ứng với chúng. Mọi người thường có hai góc nhìn với thử thách – lạc quan hoặc bi quan. Mặc dù có thể mọi người đều có xu hướng chọn góc nhìn này hơn là góc nhìn kia, thì khả năng luôn nhìn được thử thách một cách tích cực mà bạn có sẽ ảnh hưởng đến thành công nói chung của bạn. Vậy đây là 5 mẹo vặt bạn có thể sử dụng khi đối mặt với thử thách để đảm bảo rằng bạn luôn giữ sự lạc quan.