BÀI 4.10: CÁCH ĐỂ TÁI THIẾT LẬP TƯ DUY TÍCH CỰC
Mindset

BÀI 4.10: CÁCH ĐỂ TÁI THIẾT LẬP TƯ DUY TÍCH CỰC

21:20 | 17/05/2022
274 lượt xem

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân với DJ Model giúp Nâng cao năng lực:

- Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

- Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

- Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

- Chọn bài có nội dung phù hợp.

- Xem bản dịch song khi nghe bài học.

- Chuẩn bị sổ note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

- Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

- Tác giả: Brendon Burchard - Tác giả có sách bán chạy nhất trên New York Times, nhà tiên phong về giáo dục trực tuyến, người sáng lập và huấn luyện viên chính của GrowthDay — chương trình phát triển cá nhân hàng đầu thế giới

- Cộng tác viên dịch: Nguyễn Hoàng Oanh

- DJ Model: #Tôi là ai #Bộ tư duy #Bộ kỹ năng # Nhà lãnh đạo

- Link tài liệu gốc:  XEM NGAY

- Link Zalo học tiếng Anh cùng DJ Model: THAM GIA NGAY  

 

HOW TO REPROGRAM YOUR MIND (FOR POSITIVE THINKING)

CÁCH ĐỂ TÁI THIẾT LẬP TƯ DUY TÍCH CỰC

People asked me, Brendan, how do I reprogram my mind and I'm like that's kind of creepy, or your cyborg well. Why did somebody one time like ninjitsu? Your brain and hypnotizing and thinking something horrible like why didn't you reprogram anything. Most adults don't need to reprogram something. They just need to program it for the first time.  You know it's like there was never actually any programming that happened anywhere. There are just all these patterns of incidences and these circumstances that have all coalesced into some of these automatic thoughts and behaviors. They are necessarily being responsible for they're. They just come up automatically and they happen to them.

Mọi người hỏi tôi, Brendan làm thế nào để tôi lập trình lại tâm trí của mình. Và với tôi điều đó thật đáng sợ hoặc bạn giống như là sinh vật cơ khí hóa. Tại sao ai đó đã từng thích môn học quân sự riêng biệt ở một số ngôi trường cổ của Nhật Bản? Bộ não của bạn, sự thôi miên và suy nghĩ điều gì đó kinh khủng nhưng tại sao bạn không lập trình lại bất cứ điều gì. Hầu hết người lớn không cần phải lập trình lại một cái gì đó. Họ chỉ cần một chương trình cho lần đầu tiên. Bạn biết đấy, giống như chưa từng có bất kỳ lập trình nào thực sự xảy ra ở bất cứ đâu. Tất cả chỉ là những tác động và những tình huống kết hợp lại thành một số suy nghĩ và hành vi tự động. Họ nhất định phải chịu trách nhiệm về chúng. Chúng chỉ là những vấn đề lớn được đề cập và diễn ra một cách tự động.  

It's not like someone said I want you to think this. I want you to take this. I want it. No one ever sat you down and probably just like. Maybe it happened but it remotes people that never happened. What they're really saying is Brendan I need to get a hold in my mind man because sometimes I just got these constant negative recurring thoughts that come up. I can't get rid of them or sometimes I get obsessed about this one bad thing that happened to me or sometimes I say you know I just can't even control my attention dude so what they're really struggling to do is to master their mind in a more sort of capable way. 

Nó không giống như ai đó nói tôi muốn bạn nghĩ thế này. Tôi muốn bạn lấy cái này. Tôi muốn điều này. Không ai làm bạn ngồi xuống và có lẽ giống như vậy. Có thể nó đã xảy ra nhưng điều khiển con người từ xa là chưa bao giờ xảy ra. Những gì họ thực sự đang nói là Brendan tôi cần phải nắm giữ tâm trí con người của tôi bởi vì đôi khi tôi chỉ có những suy nghĩ tiêu cực lặp đi lặp lại, liên tục xuất hiện. Tôi không thể thoát khỏi chúng hoặc đôi khi tôi bị ám ảnh về một điều tồi tệ đã xảy ra với tôi hoặc đôi khi tôi nói bạn biết tôi thậm chí không thể kiểm soát sự chú ý của mình, vì vậy thực sự khó khăn khi làm chủ tâm trí của mình theo một cách khả thi hơn.

So let's talk about how your thoughts are generated. I know some of this you might already know if you read my book, the charge or you've seen this my other work in High-Performance Academy. We talked a lot about how do you master your psychology. I'm gonna give you one simple framework to think through and then some tips and tools the strategy you can immediately input into your life to better manage your mind. 

Vì vậy, hãy nói về cách suy nghĩ của bạn được tạo ra. Tôi biết một số điều bạn có thể đã biết nếu bạn đọc cuốn sách đã mua của tôi hoặc bạn đã xem tác phẩm này của tôi tại Học Viện Hiệu Suất Cao. Chúng tôi đã nói rất nhiều về cách bạn làm chủ tâm lý của mình. Tôi sẽ cung cấp cho bạn một khuôn khổ đơn giản để suy nghĩ và sau đó là một số mẹo và công cụ chiến lược mà bạn có thể áp dụng ngay vào cuộc sống của mình để quản lý tâm trí tốt hơn.

The first thing is if you're having negative recurring, thoughts and feelings that are coming up. Those are really they're just they're easy and here's what I mean by that you know we had. I have two systems of thought psychologists like to say. Now, we have the system one theory is in which. System one is your automatic, just unconscious immediate thoughts and impulses that come up from your body. That usually your brain is just saying hey dude we've thought through this before or hey dude we're trying to protect you. So, it's running at a very baseline easy energetic level. Your brain loves to optimize itself. It doesn't like to have to do a whole lot of thinking. It just likes to say what do we already know. How can we apply it to the situation? So, if you had fears in the past and similar situations here. Your body just generates those fears and says hey man run away again. 

Điều đầu tiên nếu bạn đang có những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực lặp đi lặp lại. Đó thực sự là những cảm xúc mà chúng ta rất dễ gặp phải. Tôi có hai hệ thống mà các nhà tâm lý học tư tưởng muốn nói đến. Bây giờ, chúng ta có hệ thống thứ nhất, bao gồm lý thuyết trong đó. Hệ thống một là hệ thống tự động của bạn, chỉ là những suy nghĩ và xung động tức thời vô thức xuất hiện từ cơ thể bạn. Bộ não của bạn thường nói rằng này anh bạn, chúng tôi đã nghĩ kỹ điều này trước đây hoặc này anh bạn, chúng tôi đang cố gắng bảo vệ bạn. Vì vậy, não bộ đang hoạt động ở mức năng lượng cơ bản, dễ dàng. Bộ não của bạn thích tự tối ưu hóa. Nó không thích phải suy nghĩ nhiều. Nó chỉ thích nói những gì chúng ta đã biết. Làm thế nào chúng ta có thể áp dụng nó vào tình huống? Vì vậy, nếu bạn đã từng có nỗi sợ hãi trong quá khứ và những tình huống tương tự ở đây. Cơ thể bạn chỉ tạo ra những nỗi sợ hãi đó và nói rằng hãy chạy trốn lần nữa.

If you had challenges in the past and you want to protect yourself your brain just says hey protect yourself. Right now, we're worried about this but sometimes those are not helpful thoughts. They're automatic but they're not actually helpful. It's just your brain saying this is the easiest route we know and part of becoming more mature. The conscious enlightened person is to better take control of our system - which is our sort of conscious dashboard on our mind or our ability that more directly work control generate and create our own thoughts and behaviors at the moment, not relying too much on just the things that come up for us.

Nếu bạn đã từng gặp phải những thử thách trong quá khứ và bạn muốn bảo vệ mình, não của bạn chỉ nói xin hãy bảo vệ chính mình. Ngay bây giờ chúng ta đang lo lắng về điều này nhưng đôi khi đó không phải là những suy nghĩ hữu ích. Nó là những suy nghĩ tự động nhưng không có ích. Bộ não của bạn nói rằng đây là con đường dễ dàng nhất mà chúng ta biết và là một phần của việc trở nên trưởng thành hơn. Người có ý thức giác ngộ sẽ kiểm soát tốt hơn suy nghĩ của mình - đó là loại điều khiển tâm trí có ý thức hoặc khả năng kiểm soát công việc trực tiếp tốt hơn là tạo ra suy nghĩ và hành vi vào thời điểm này, nó không dựa quá nhiều vào những điều đã có sẵn.

Now, of course, we're always going to most of our lives is very system one-driven wondered very unconscious automatic. We just going through the motions. But the people who achieve the peak amounts of success, the highest performers in the world have said you know what I need to discipline my mind to support me even when it comes up with an automatic immediate thought. I want those to be positive and buoyant and confident and strong. Something that leads me to healthy decisions for my life. Not just things that protect me and so I think that we have to learn how to do that. 

Tất nhiên, giờ đây chúng ta luôn cho rằng hầu hết cuộc đời của chúng ta là hệ thống một hướng được điều khiển tự động một cách vô thức. Chúng ta chỉ điểm qua những chuyển động. Nhưng những người đạt được thành công nhất, những người có thành tích cao nhất trên thế giới đã nói rằng bạn biết tôi cần phải kỷ luật tâm trí của mình những gì để hỗ trợ tôi khi xuất hiện một suy nghĩ tự động tức thì. Tôi muốn những suy nghĩ đó trở nên tích cực và nổi bật, tự tin và mạnh mẽ. Kỷ luật tâm trí dẫn tôi đến những quyết định lành mạnh cho cuộc đời mình. Không chỉ là những thứ bảo vệ tôi và vì vậy tôi nghĩ rằng chúng ta phải học cách làm điều đó.

One of the simple ways to do that is this framework to understand how thoughts develop into strong and automatic thoughts in our lives. I call the framework RWID which stands for Relative Weight of Importance and Duration. People often have negative recurring thoughts and feelings in their life. The reason those keep coming up all the time is that they, at some point in their life or continually are giving those thoughts. The negative ones more attention than necessarily any other thoughts. In other words, the relative weight that they give those thoughts is quite high and they give a lot of importance to it. Those thoughts are very important to me right now. And their duration only lasts over a period of time. They keep thinking about those thoughts, thinking about those, think about those thoughts and it's all that repetition that seals it in the back of their head. And now their head says oh this is an easy thing I know this one and pulls it forward so that simple repetition because they made it important and they thought about it a lot it keeps coming up for them over and over and over again. So, there are two negatives. There's a negative thing about that a positive thing? The negative is if you keep obsessing about negative things. Your mind will be automated a condition to bring up more and more and more often without your control, just automatically.

Một trong những cách đơn giản để làm điều đó là khuôn khổ để hiểu những suy nghĩ phát triển thành những suy nghĩ tự động và mạnh mẽ trong cuộc sống của chúng ta như thế nào. Tôi gọi khuôn khổ đó là RWID, là viết tắt của trọng số tương đối, của tầm quan trọng, và thời lượng. Những người thường có những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực lặp đi lặp lại trong cuộc sống của họ. Lý do những thứ đó liên tục xuất hiện bởi vì tại một thời điểm nào đó trong đời hoặc họ liên tục đưa ra những suy nghĩ đó. Những suy nghĩ tiêu cực chú ý đến những điều tiêu cực hơn là những suy nghĩ cần thiết khác. Nói cách khác, trọng lượng tương đối mà họ đưa ra cho những suy nghĩ tiêu cực là khá cao và họ thấy những điều đó quan trọng. Những suy nghĩ đó rất quan trọng đối với tôi lúc này. Và thời lượng của chúng chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian. Họ tiếp tục nghĩ về những suy nghĩ đó, nghĩ về những điều đó, nghĩ về những suy nghĩ đó và tất cả những gì lặp đi lặp lại đã đóng dấu trong đầu họ. Và bây giờ, đầu của họ nói ồ đây là một điều dễ dàng, tôi biết điều này và nó dẫn tới sự lặp lại, đơn giản bởi vì họ coi nó là quan trọng và họ đã nghĩ về nó rất nhiều, điều đó cứ lặp đi lặp lại với họ. Vì vậy, có hai tiêu cực. Có một điều tốt tiêu cực về một điều tích cực. Tiêu cực là nếu bạn cứ ám ảnh về những điều tiêu cực. Tâm trí của bạn sẽ tự động điều kiện để xuất hiện ngày càng nhiều hơn và thường xuyên hơn mà không cần bạn kiểm soát, mà là một cách tự động.

The positive aspect is we can use that same skill set and that same rule to apply positive thoughts into our own life. We can give positive thinking, positive questions, positive approaches to life, a lot of importance in our life, and a lot of focus and focus on them and give a lot of duration to them over a period of time. And they get sealed in the brain as well. And now the brain says well that's easy automatically, thinks about it, so for me personally. I've done so much in my life that I just have. I automatically think about the best possible outcomes and almost everything I do. I used to think about the negative outcomes I thought that's not supporting me so how did I do that.

Khía cạnh tích cực là chúng ta có thể sử dụng cùng một bộ kỹ năng và cùng một quy tắc để áp dụng những suy nghĩ tích cực vào cuộc sống của chính mình. Chúng ta có thể đưa ra những suy nghĩ tích cực, những câu hỏi tích cực, những cách tiếp cận tích cực đối với cuộc sống, rất nhiều điều quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, tập trung và cung cấp thời lượng cho chúng trong một khoảng thời gian. Và chúng cũng mặc định trong não. Và bây giờ, bộ não nói tốt, điều đó tự động dễ dàng, hãy nghĩ về nó. Vì vậy, đối với cá nhân tôi, tôi đã làm điều này rất nhiều trong cuộc sống. Tôi tự động nghĩ về những kết quả tốt nhất có thể và hầu hết mọi thứ tôi làm. Tôi đã từng nghĩ về những kết quả tiêu cực mà tôi nghĩ rằng điều đó không ủng hộ tôi, vậy tôi đã làm điều đó như thế nào.

Well, leveraging on W’s idea helped, and let me break it down for you a little bit about how you can do this. Because the first thing you have to do in order to improve your mind takes total control of your attention and notice where are your thoughts right now. On a very continual basis, you have to think about where are my thoughts right now. Are they supporting me or are they automatically coming up negative and self-protective in ways that are not advancing my life? Just to be aware to be conscious of what's going on in your body, in your sense of feeling, emotion, and the sense of thoughts. You're actually having just start paying attention, you know for a lot of people because they've never done this before it’s told, remind them to do it.

Chà, tận dụng ý tưởng W của chúng ta, nó đã hữu ích và để tôi chia sẻ cho bạn một chút về cách bạn có thể làm điều này. Bởi vì, điều đầu tiên bạn phải làm để cải thiện tâm trí là kiểm soát hoàn toàn sự chú ý và để ý xem mình đang ở đâu trong suy nghĩ hiện tại. Trên cơ sở liên tục chú ý đến suy nghĩ của bạn đang ở đâu. Chúng đang ủng hộ tôi hay chúng đang tự đưa ra những cái tiêu cực và tự bảo vệ mình theo những cách không giúp cuộc sống của tôi thăng tiến. Chỉ cần lưu ý, để có ý thức về những gì đang diễn ra trong cơ thể, trong cảm giác và cảm xúc của bạn và ý thức của những suy nghĩ. Bạn đang thực sự bắt đầu chú ý đến suy nghĩ mà bạn biết nhiều người chưa bao giờ làm điều này trước đây và thật khó để nhắc họ làm điều đó. 

It's simple. Here's what I want you to do just start paying attention to your thoughts anytime you're in line, any time you're in line from now on. If you're in line at Starbucks just say I'm in line at Starbucks spread and say think about my thoughts what have I thought saying right now. Just checking it you're in line in traffic waiting for the next car, just sitting like what are my thoughts right now. And just notice what you've been thinking about. The more did we notice what we've been thinking about. The more we can interrupt what we've been thinking about. See if we just allow that feeling to keep coming up and you don't pay attention to it and our life can be very frazzled and very highly anxious. 

Nó đơn giản. Đây là những gì tôi muốn bạn làm chỉ cần bắt đầu chú ý đến suy nghĩ của bạn, bất cứ lúc nào bạn đang xếp hàng, bất cứ lúc nào bạn đang xếp hàng kể từ bây giờ. Nếu bạn đang xếp hàng tại Starbucks, chỉ cần nói rằng tôi đang xếp hàng tại Starbucks và nghĩ về suy nghĩ của tôi, tôi đang nghĩ gì ngay bây giờ. Chỉ cần kiểm tra xem bạn đang xếp hàng chờ chiếc xe tiếp theo, chỉ cần ngồi như những gì tôi đang nghĩ ngay bây giờ. Và chỉ cần chú ý những gì bạn đang nghĩ về. Chúng ta càng nhận thấy những gì chúng ta đã nghĩ về. Chúng ta càng có thể làm gián đoạn những gì chúng ta đã suy nghĩ. Hãy xem liệu chúng ta có để cho cảm giác đó tiếp tục xuất hiện mà bạn không chú ý đến nó hay không và cuộc sống của chúng ta có thể rất mệt mỏi và rất lo lắng.

But once we say what's my mind on right now we redirect it. That is where personal power comes from first awareness right and understanding and the consciousness of what's going on. But then the ability now to be self-directive to choose what we want to focus on. So first we're attentive to it and then redirect it. If it's negative, it's not supporting you, redirected. How do you redirect it? 

Nhưng một khi chúng ta nói ra tâm trí của ta lúc này và chúng ta chuyển hướng nó. Đó là nơi sức mạnh cá nhân đến từ nhận thức đúng đắn, hiểu biết đầu tiên và ý thức về những gì đang xảy ra. Nhưng sau đó, khả năng bây giờ là tự chỉ thị để lựa chọn những gì chúng ta muốn tập trung vào. Vì vậy, đầu tiên chúng ta chú ý đến tâm trí và sau đó chuyển hướng nó. Nếu tâm trí tiêu cực, nó không hỗ trợ bạn, nó được chuyển hướng. Làm thế nào để bạn chuyển hướng tâm trí? 

First and foremost, you just say what would be the opposite of this negative thing. That you think about the positive thing and you focus on that and you repeat it to yourself. For many people that might include closing their eyes, just visualizing a more positive outcome, thinking about the more positive outcome, thinking about a more positive outcome, thinking about the more positive outcome, focusing on with their eyes closed and that visualization of a more positive outcome, of how things could turn out well or how would the situation could be better or even just what are the next steps I should take, visualizing that and assigning a high amount of importance and duration to it meaning-making that thing important to us by making it. 

Đầu tiên và quan trọng nhất, bạn chỉ cần nói những gì sẽ ngược lại với điều tiêu cực này. Bạn nghĩ về điều tích cực và bạn tập trung vào điều đó và bạn lặp lại điều đó với chính mình. Đối với nhiều người, có thể bao gồm nhắm mắt lại, chỉ hình dung về một kết quả tích cực hơn, nghĩ về kết quả tích cực hơn, nghĩ về kết quả tích cực hơn, nghĩ về kết quả tích cực hơn, tập trung vào việc nhắm mắt và hình dung về một kết quả tích cực hơn, về cách mọi thứ có thể diễn ra tốt đẹp hoặc làm thế nào để tình hình có thể tốt hơn hoặc thậm chí chỉ là những bước tiếp theo tôi nên thực hiện, hình dung điều đó và ấn định mức độ quan trọng và thời lượng cho nó, nghĩa là làm điều đó trở nên quan trọng với chúng ta.

How do you make something important? You give it a sensation. You feel that thing, you sense it. You sense what your next step would be. You sense how and feel that the outcome would be better. How it feels emotionally, psychologically, spiritually for that thing to allow it to have a lot of emotion to it. Pay attention to your eyes close, you see that thing, you feel it, you sense a different step you know what you're going to do. You pay attention to it and you keep focusing on that so we're a period of merits keep focusing in, keep focusing, focusing when your mind automatically wants to go back to easy which might be negative. You go no no no, I don't want to, I don't want. I'm not easy right now. I'm into conditioning my mind focus, focus, focus, focus give attention, duration, and sensation, attention, duration, sensation, attention, duration, sensation, visualization, visualization, visualization. It's the repetition of that positive alternative to a negative pulse that comes up that gives us personal power.

Làm thế nào để bạn làm cho một cái gì đó quan trọng? Bạn cho nó một cảm giác. Bạn cảm thấy điều đó, bạn cảm nhận nó. Bạn cảm nhận được bước tiếp theo của bạn sẽ là gì. Bạn cảm thấy thế nào và cảm thấy rằng kết quả sẽ tốt hơn. Bạn cảm thấy như thế nào về tình cảm, tâm lý, tinh thần đối với những điều quan trọng, cho phép nó có nhiều cảm xúc. Hãy chú ý nhắm mắt lại, nhìn thấy điều quan trọng đó, cảm nhận nó, cảm nhận một bước khác và biết mình sẽ làm gì. Bạn chú ý đến nó và bạn tiếp tục tập trung vào đó, vì vậy chúng ta đang ở giai đoạn đáng chú ý, hãy tiếp tục tập trung, tiếp tục tập trung, tập trung khi tâm trí của bạn tự động muốn trở lại dễ dàng, điều này có thể là tiêu cực. Những điều tiêu cực đến, không không không, tôi không muốn, tôi không muốn. Bây giờ, điều này với tôi thật không dễ dàng. Tôi đang điều chỉnh sự tập trung tâm trí của mình, tập trung, tập trung, tập trung đưa ra sự chú ý, thời lượng và cảm giác, sự chú ý, thời lượng, cảm giác, sự chú ý, thời lượng, cảm giác hình dung, hình dung, hình dung. Đó là sự lặp lại của thay thế tích cực cho những điều tiêu cực và xung đột xuất hiện mang lại cho chúng ta sức mạnh cá nhân. 

Let me say it again it's that attention to that positive alternative over-attention to repeating that negative impulse or thought. That gives us personal power. It's not that we're going to someday wake up in the perfect world in which we don't have negative thoughts. There are plenty of times. I struggle to come up with this I'm thinking about a new dream, a new goal. I'm gonna go interview some you know major celebrity or we got a big-time celebrity client. And I get a little nervous and I can start thinking about all these negative things that could happen if I screw up. 

Hãy để tôi nói lại lần nữa, đó là sự chú ý đến sự thay đổi tích cực, thay vì sự chú ý đến việc lặp lại xung lực hoặc suy nghĩ tiêu cực đó. Điều đó cho chúng ta sức mạnh cá nhân. Không phải là một ngày nào đó chúng ta sẽ thức dậy trong một thế giới hoàn hảo mà ở đó chúng ta không có những suy nghĩ tiêu cực. Có rất nhiều lần. Tôi đấu tranh để nghĩ ra điều này, tôi đang nghĩ về một giấc mơ mới, một mục tiêu mới. Tôi sẽ đi phỏng vấn một số bạn biết những người nổi tiếng lớn hoặc chúng tôi có một khách hàng nổi tiếng lâu năm. Và tôi hơi lo lắng và tôi có thể bắt đầu nghĩ về tất cả những điều tiêu cực có thể xảy ra nếu tôi làm hỏng việc.

My mind immediately interrupts that now because my mind goes relative weight of importance and duration, Brendon you can either give this thought more time and energy and focus or you can just stop it and force your brain, creatively force it, to direct it, to a different possible alternative, force it, little go. Oh, I'm sensing this negative thing over here is coming up for me. I'm sensing it, stop. Okay! Get to work brain what positive thing, could I create and focus on and close your eyes and think about it and focus on it and focus on it and focus on and build it out make it elaborate in your own mind. So, you can visualize and see it and feel it and focus on, focus on it, focus focus on it, literally later on the evening focus on again focus on negative. You start building in that capacity.

Tâm trí của tôi ngay lập tức gián đoạn rằng bây giờ vì tâm trí của tôi có trọng lượng tương đối về tầm quan trọng và thời lượng, Brendon bạn có thể cho suy nghĩ này nhiều thời gian và năng lượng và tập trung hơn hoặc bạn có thể dừng nó lại và buộc bộ não của bạn sáng tạo, bạn buộc nó, hướng nó, đến một giải pháp thay thế có thể khác, hãy ép buộc, thực hiện một chút. Ồ, tôi đang cảm thấy điều tiêu cực ở đây đang đến với tôi. Tôi cảm thấy nó, dừng lại. Hãy làm cho bộ não hoạt động với những điều tích cực, tôi có thể tạo ra, tập trung vào và nhắm mắt lại nghĩ về nó và tập trung vào nó, tập trung, tập trung và xây dựng nó thành công trong tâm trí của bạn. Vì vậy, bạn có thể hình dung, nhìn thấy và cảm nhận nó và tập trung vào, tập trung vào nó, tập trung vào nó, nghĩa là sau này vào buổi tối lại tập trung, tập trung vào tiêu cực. Bạn có thể bắt đầu xây dựng bằng cách này. 

Now, if this all sounds way too philosophical and you're like dude. How do I land this? How do I make it happen? Here's a very simple thing, you can do to reprogram your mind. Create a sheet of 2 simple things very simple things. I want you to write 5 questions down that you're going to ask yourself three or four times a day.

Bây giờ, nếu tất cả điều này nghe có vẻ quá triết lý và bạn giống một người buồn cười. Làm thế nào để tôi hạ cánh? Làm thế nào để tôi làm cho nó xảy ra. Đây là một điều rất đơn giản, bạn có thể làm để lập trình lại tâm trí của mình. Tạo một sheet gồm 2 thứ đơn giản rất đơn giản.

5 questions that are positive for yourself to do. Every day, you're going to wake up in the morning, you're going to read these questions to yourself, you're gonna answer them, you're gonna read them, you're gonna answer them every morning. Then at lunch read the questions, answer them. At night, read the questions, answer. These can be questions like what can I feel incredibly, grateful for right now. How could I surprise or flirt with somebody right now? How could I have fun right now? Positive things like that right. How could I demonstrate love or excellence right now? Ask these questions the morning, ask him the afternoon, ask him at night but asking these positive questions over and over, I mean you just do this for 30 days, you're gonna recognize a total shift in your life. Just simple questions but you're giving them weight by focusing on them three times during the day. You have duration by focusing on it three times during today over thirty days. Your mind starts to reshift its skiers to give automatic ease to answering those questions and living in that mindset versus an undirected, unconscious mindset. 

Tôi muốn bạn viết ra 5 câu hỏi mà bạn sẽ tự hỏi mình ba hoặc bốn lần mỗi ngày. 5 câu hỏi để làm cho bản thân tích cực. Mỗi ngày, bạn thức dậy vào buổi sáng, bạn sẽ đọc những câu hỏi này cho chính mình, bạn sẽ trả lời chúng, bạn sẽ đọc chúng, bạn sẽ trả lời chúng mỗi sáng. Sau đó vào bữa trưa đọc các câu hỏi và trả lời chúng. Đến tối, đọc các câu hỏi rồi trả lời. Đây có thể là những câu hỏi như tôi có thể cảm thấy vô cùng biết ơn điều gì ngay bây giờ. Làm thế nào tôi có thể ngạc nhiên hoặc tán tỉnh ai đó ngay bây giờ? Làm thế nào tôi có thể vui vẻ ngay bây giờ. Những điều tích cực như thế đúng không. Làm thế nào tôi có thể thể hiện tình yêu hoặc sự xuất sắc ngay bây giờ? Hãy hỏi những câu hỏi này vào buổi sáng, buổi chiều và ban đêm nhưng hỏi đi hỏi lại những câu hỏi tích cực này. Ý tôi là bạn chỉ cần làm điều này trong 30 ngày, bạn sẽ nhận thấy một sự thay đổi hoàn toàn trong cuộc sống. Chỉ là những câu hỏi đơn giản nhưng bạn đang tạo sức mạnh bằng cách tập trung vào chúng ba lần trong ngày. Bạn có thời lượng bằng cách tập trung vào nó ba lần trong ngày hôm nay và trong hơn 30 ngày. Tâm trí của bạn bắt đầu thay đổi nhanh để dễ dàng tự động trả lời những câu hỏi đó và sống trong suy nghĩ đó so với suy nghĩ vô hướng, vô thức.

The second thing on that sheet or those things you can do is five questions first. The second thing I want to do is come up with three words that describe your ideal self, just three words. You know minor for example present, excited, and bold. So I'm gonna focus on those questions three times a day as well. What I do is I put them on my iPhone and they come up as an alarm three different times during the day. My phone buzzes and those words are there I'm like oh right. I'm that guy. I gotta focus on being that guy versus whatever I might be in a bad mood ah. You know to completely detach and then I look I'm like dude, no, I'm an excited person, get a break that thought, get back into this, got it. This is who I am and now that might sound so silly, simply, simple, simpie, sippi. It sounds so simple but guesses what people won't do the discipline. They are so frustrated with their mind because they haven't done the conscious discipline to reprogram them. 

Điều thứ hai trên tờ giấy đó hoặc bạn có thể làm năm câu hỏi trước. Điều thứ hai tôi muốn làm là nghĩ ra ba từ mô tả con người lý tưởng của bạn, chỉ ba từ. Ví dụ nhỏ như bạn biết cách tạo ra hào hứng và táo bạo. Vì vậy, tôi cũng sẽ tập trung vào những câu hỏi đó ba lần một ngày. Những gì tôi làm là tôi đặt chúng trong iPhone của mình và chúng xuất hiện như một báo thức ba lần khác nhau trong ngày. Điện thoại của tôi kêu lên và những từ đó ở đó, tôi thích ồ đúng rồi. Tôi là người đó. Tôi phải tập trung vào việc trở thành người đàn ông đó thay vì bất cứ điều gì làm tâm trạng xấu đi. Bạn biết để hoàn toàn tách ra và sau đó tôi trông giống như một người buồn cười, không, tôi là một người thú vị, hãy phá bỏ suy nghĩ đó, quay trở lại với điều này, bạn đã hiểu rồi chứ. Đây là con người của tôi và bây giờ nghe có vẻ rất ngớ ngẩn, đơn giản, đơn giản, đơn giản, đơn giản. Nghe có vẻ đơn giản nhưng hãy đoán xem cái gì làm mọi người không thực hiện được kỷ luật này. Họ rất thất vọng với tâm trí của mình bởi vì họ đã không thực hiện kỷ luật có ý thức để lập trình lại nó. 

That's the last thought here. Yes, we all have unconscious thoughts every single person out of us. If you don't have a mental disorder and then, guess what you have extreme power in your life to overtake it. And even those who have mental disorders, psychologists and therapists work with them to recondition their minds by allowing them a different way of attaching meaning to the past incidents. But even if they attach meaning a different meaning to the past the whole focus is to bring them into today and teach them to use their mind to direct itself into positive orientations, to make healthier decisions to enact healthier behaviors. If you can just focus on getting more attentive to what you're feeling and then do these thought exercises what questions. Who do I want to be and you do that over and over again? Everything changes.

Đó là suy nghĩ cuối cùng. Vâng, tất cả chúng ta đều có những suy nghĩ vô thức bên trong mỗi người chúng ta. Nếu bạn không bị rối loạn tâm thần và sau đó, hãy đoán xem bạn có sức mạnh cực đoan nào trong cuộc sống để vượt qua nó. Và ngay cả những người bị rối loạn tâm thần, các nhà tâm lý học và nhà trị liệu làm việc với họ để phục hồi tâm trí của họ bằng cách cho phép họ có một cách khác để gắn ý nghĩa với những sự việc trong quá khứ. Nhưng ngay cả khi họ gắn ý nghĩa với một ý nghĩa khác với quá khứ thì toàn bộ tập trung sẽ đưa họ vào ngày hôm nay và dạy họ sử dụng tâm trí của mình để hướng bản thân vào những định hướng tích cực, đưa ra các quyết định lành mạnh hơn để thực hiện các hành vi lành mạnh hơn. Nếu bạn có thể, chỉ cần tập trung và chú ý hơn đến những gì bạn đang cảm thấy và sau đó thực hiện các bài tập suy nghĩ cho những câu hỏi. Tôi muốn trở thành ai và bạn cứ làm đi làm lại điều đó. Mọi thứ đều thay đổi.

Last thought, our unconscious, and our mind are incredibly programmed, not just by thought which is what I've been talking about the relative weight of importance and duration, focusing our attention on you. Know what questions would ask ourselves what positive alternatives can we create for ourselves? What labels can we create for ourselves to support us our mind also is incredibly conditioned by action behavior. You've heard the term fake it till you make it. I don't love that I'd rather just say you know what just be authentic over and over and over again. Right if you take action on a consistent basis, it teaches your mind to do that. So do things that are positive for yourself take bold actions to cheat yourself.

Suy nghĩ cuối cùng, vô thức và tâm trí của chúng ta được lập trình một cách đáng kinh ngạc, không chỉ bằng suy nghĩ, đó là những gì tôi đã nói về trọng lượng tương đối của tầm quan trọng và thời lượng, tập trung sự chú ý vào bạn. Biết những câu hỏi nào sẽ tự hỏi bản thân, chúng ta có thể tạo ra những lựa chọn thay thế tích cực nào? những nhãn hiệu nào để hỗ trợ chúng ta nhưng tâm trí của ta cũng bị điều hòa một cách đáng kinh ngạc bởi hành vi hành động. Bạn đã nghe thuật ngữ giống như giả mạo nó cho đến khi bạn tạo ra nó. Tôi không thích điều đó mà tôi chỉ muốn nói rằng những gì chỉ là xác thực lặp đi lặp lại. Được rồi, nếu bạn thực hiện hành động một cách nhất quán, hạnh động sẽ dạy cho tâm trí bạn làm điều đó. Vì vậy, hãy mạnh dạn thực hiện những điều tích cực cho bản thân hoặc những hành động giống như giả mạo, tự lừa dối bản thân cho đến khi đạt được điều tích cực.

I'm just gonna be confident you know just for no other reason watch my video on being confident here on YouTube. I want you to really think about this. The more that you take action, the more your brain gets automatically conditioned to understand that's what we do. Hey man, that's just what we do. We just react to bad situations like this cuz that's how we've done it. You can condition your mind without doing any thought other than just behaving more positively and solely you find yourself thinking more positively. I know it sounds duplicitous but word is bliss. I think his word sounds good word like a $10 word right there.

Tôi tin chắc rằng bạn biết không vì lý do gì khác, hãy xem video của tôi về sự tự tin ở đây trên YouTube. Tôi muốn bạn thực sự suy nghĩ về điều này. Bạn càng thực hiện nhiều hành động, thì não của bạn càng được tự động điều chỉnh để hiểu đó là những gì chúng ta làm. Này bạn, đó chỉ là những gì chúng ta làm. Chúng ta chỉ phản ứng với những tình huống xấu như thế này vì đó là cách chúng ta đã làm. Bạn thực sự có thể điều hòa tâm trí của mình mà không cần làm bất kỳ suy nghĩ nào khác ngoài việc cư xử theo hướng tích cực hơn và chỉ bạn thấy mình đang suy nghĩ tích cực hơn. Tôi biết nó nghe có vẻ trùng lặp nhưng ngôn từ là hạnh phúc. Tôi nghĩ ngôn từ của anh ấy nghe có vẻ giống như một từ $10 ngay tại đó.

You know that's a big word for Montana but I really want you to think about your actions condition, your mind as much as your recurring thoughts, condition your mind. So be a person of good positive thinking, be a person of good positive action and suddenly one day you will wake up and you're like I don't, I just feel amazing, I feel extraordinary, I feel positive and that's what it feels like to live the charge life you.

Bạn biết đó là một từ lớn lao cho bầu trời rộng lớn nhưng tôi thực sự muốn bạn nghĩ về điều kiện hành động của bạn, tâm trí của bạn cũng như những suy nghĩ lặp đi lặp lại của bạn, điều kiện tâm trí của bạn. Vì vậy, hãy là một người có suy nghĩ tích cực tốt, hãy là một người có hành động tích cực và đột nhiên một ngày bạn sẽ thức dậy và bạn giống như tôi, tôi chỉ cảm thấy tuyệt vời, tôi cảm thấy phi thường, tôi cảm thấy tích cực và đó là cảm giác bạn thích sống một cuộc sống được sạc năng lượng.

Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt.

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY

21:20 | 17/05/2022
274 lượt xem

Bài viết có thể bạn quan tâm

Mindset

BÀI 4.1: CÁCH ĐỂ VƯỢT QUA NỖI SỢ KHI CHUYẾN BAY GẶP SỰ CỐ

Hãy tưởng tượng một vụ nổ lớn khi bạn ở độ cao 3000ft. Hãy tưởng tượng một chiếc máy bay đầy khói. Hãy tưởng tượng động cơ đang kêu lách cách, lách cách. Nghe đáng sợ nhỉ. Tôi đã có một chỗ ngồi đặc biệt vào hôm đó đấy.

Mindset

BÀI 4.2: CÁCH ĐỂ GIỮ TINH THẦN KHỎE MẠNH

Xin chào, tôi là Brian Tracy và hôm nay tôi muốn trình bày với bạn về cách giữ cho tinh thần của bạn khỏe mạnh trong suốt cuộc đời. Tâm trí của bạn sẽ làm cho bạn giàu hay nghèo tùy thuộc vào cách bạn sử dụng nó. Tôi muốn bạn dành một chút thời gian để trả lời câu hỏi sau đây: Bạn đang làm gì hôm nay để giữ cho bộ não của bạn khỏe mạnh và linh hoạt? Nếu bạn giống như hầu hết mọi người, bạn sẽ không sẵn sàng dành hàng giờ mỗi tuần để tập trung vào việc phát triển một cơ thể khỏe mạnh và linh hoạt nhưng lại không dành bất kỳ thời gian nào để tích cực tìm kiếm các cách để cải thiện thể chất tinh thần của bạn.

Mindset

BÀI 4.3: CÁCH ĐỂ NÂNG CAO SỰ QUYẾT TÂM CỦA BẢN THÂN

Con đường dẫn đến thành công của bạn luôn dựa trên sự quyết tâm mà bạn đã khắc sâu trong bản thân. Sự quyết tâm điều chỉnh năng lượng và sự chú ý đối với sự tập trung của bạn. Quyết tâm không phải là việc bạn là người tốt hay người xấu, mà là về những gì bạn sẵn sàng làm để đạt được mục tiêu cuối cùng của mình. Dưới đây là 10 cách làm thế nào để quyết tâm tốt nhất.

Mindset

BÀI 4.4: CÁCH ĐỂ ĐỨNG LÊN SAU KHI VẤP NGÃ

Bạn đã đầu tư nhiều vào việc học, và mọi người đã đầu tư vào bạn, và để tôi cho bạn biết, thế giới cần tài năng của bạn, thật đấy. Thế giới cần rất nhiều, và chúng tôi cần nó từ các bạn. Chúng tôi thực sự cần nó từ những người trẻ các bạn! Ý tôi là, tôi không có nói với những người còn lại trong chúng tôi ở trên kia, nhưng tôi biết đầu tôi đang bạc thêm rồi. Chúng tôi cần nó từ các bạn, những người trẻ, vì hãy nhớ: Bạn cần bước ra ngoài kia. Bạn phải cống hiến hết những gì mình có, dù là thời gian, tài năng của – của – của bạn, lời cầu nguyện của bạn, hay những báu vật của bạn, vì hãy nhớ: Bạn sẽ không bao giờ thấy xe vận chuyển chạy sau xe tang. Tôi sẽ nói lại, bạn sẽ không bao giờ thấy xe vận chuyển chạy sau xe tang. Bạn không thể mang nó theo được. Người Ai Cập đã thử rồi, và họ chỉ bị cướp đi mà thôi.

Mindset

BÀI 4.5: CÁCH ĐỂ CHỮA LÀNH THẾ GIỚI HIỆU QUẢ

Chúng ta là một ngôi nhà bị chia rẽ, đen – trắng, thuận – chống, dân chủ - cộng hòa. Hãy chọn phe của mình, nhưng ở yên trong đó. Đã từng có một thời gian chúng ta thậm chí không thể ngồi trong căn phòng này cùng nhau. Có người sẽ bảo rằng vẫn chưa thể, chúng ta có vẻ đang càng cách xa nhau hơn trong những tháng qua. Chúng ta bị tấn công bởi khủng hoảng sức khoẻ, tiếp theo là khủng hoảng tinh thần, và chuỗi sự kiện đó càng đẩy chúng ta ra xa nhau hơn. Khẩu trang – không khẩu trang, chúng ta – bọn họ, sinh mạng người da đen quan trọng – sinh mạng tất cả đều quan trọng. Trong thời điểm này có bao giờ bạn thấy mình nói những câu như “Mình sẽ ở yên trong vỏ ốc”, “Chuyện này không liên quan tới mình”, “Không phải việc của mình” không? Nhưng vỏ ốc sẽ vỡ, và vấn đề thế giới sẽ luôn có cách lan rộng.

Bài viết được xem nhiều nhất

Thư viện số , DJ Model , Blog

DIAMOND JOURNEY MODEL

Cuộc đời là một hành trình vạn dặm và có rất nhiều hành trình nhỏ trên đó bạn bắt buộc phải trải qua nhưng bạn lại không thể biết trước những gì bạn phải đối diện, do vậy, một chiếc BẢN ĐỒ, một chiếc LA BÀN và một NGƯỜI ĐỒNG HÀNH TIN CẬY là vô cùng cần thiết ...

Truyện cổ tích , Blog

BÍ MẬT CỦA HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC

Hạnh phúc là một hành trình, hạnh phúc luôn mỉm cười với người biết yêu thương ...

DJ Model , Blog

MÔ HÌNH HÓA CUỘC ĐỜI

Cuộc đời vốn không phức tạp, chỉ là ta chưa biết cách hệ thống hóa chuỗi các vấn đề, để đơn giản hóa cuộc đời và sống vui sống khoẻ sống an yên ...

Who am I?

KHÔNG BÙN KHÔNG SEN

Bùn hôi tanh tạo tác Sen thơm ngát - Khổ đau sầu dẫn lối Hỷ lạc an. Bạn không thể biết thế nào là Hạnh phúc khi bạn chưa có những bài học đủ lớn mà cuộc đời sẽ dành tặng cho bạn.

Mindset

BÀI 4.9: CÁCH ĐỂ GIỮ TINH THẦN LẠC QUAN KHI ĐƯƠNG ĐẦU THỬ THÁCH

Làm sao để luôn lạc quan trong thử thách? “Sự lạc quan là tố chất có liên quan đến thành công và hạnh phúc hơn bất kì tố chất nào khác.” – Brian Tracy. Chúng ta đều gặp thử thách lúc này hay lúc khác, nhưng thứ quyết định xem ta có thể nhanh chóng vượt qua các thử thách đó không là cách ta phản ứng với chúng. Mọi người thường có hai góc nhìn với thử thách – lạc quan hoặc bi quan. Mặc dù có thể mọi người đều có xu hướng chọn góc nhìn này hơn là góc nhìn kia, thì khả năng luôn nhìn được thử thách một cách tích cực mà bạn có sẽ ảnh hưởng đến thành công nói chung của bạn. Vậy đây là 5 mẹo vặt bạn có thể sử dụng khi đối mặt với thử thách để đảm bảo rằng bạn luôn giữ sự lạc quan.