BÀI 4.3: CÁCH ĐỂ NÂNG CAO SỰ QUYẾT TÂM CỦA BẢN THÂN
Mindset

BÀI 4.3: CÁCH ĐỂ NÂNG CAO SỰ QUYẾT TÂM CỦA BẢN THÂN

20:53 | 17/05/2022
219 lượt xem

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân với DJ Model giúp Nâng cao năng lực:

- Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

- Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

- Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

- Chọn bài có nội dung phù hợp.

- Xem bản dịch song khi nghe bài học.

- Chuẩn bị sổ note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

- Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

- Tác giả: Kris Smyth

- Cộng tác viên dịch: Nguyễn Hoàng Oanh

- DJ Model: #Tôi là ai #Bộ tư duy #Bộ kỹ năng #Nhà lãnh đạo

- Link tài liệu gốcXEM NGAY

- Link Zalo học tiếng Anh cùng DJ Model: THAM GIA NGAY  

HOW TO BE DETERMINED IN 10 WAYS 

CÁCH ĐỂ NÂNG CAO SỰ QUYẾT TÂM CỦA BẢN THÂN

Your path to success is always based on the determination that you have engrained within yourself. Determination aligns your energy and attention towards your focus. Determination is not whether you’re a good or bad person, it’s about what you’re willing to do to achieve your end goal. Here are 10 of the best ways how to be determined.

Con đường dẫn đến thành công của bạn luôn dựa trên sự quyết tâm mà bạn đã khắc sâu trong bản thân. Sự quyết tâm điều chỉnh năng lượng và sự chú ý đối với sự tập trung của bạn. Quyết tâm không phải là việc bạn là người tốt hay người xấu, mà là về những gì bạn sẵn sàng làm để đạt được mục tiêu cuối cùng của mình. Dưới đây là 10 cách làm thế nào để quyết tâm tốt nhất.

1. WORK FROM YOUR POINT OF STRENGTH

Not all forms of determination are the same. Your determination can come from a point of helplessness on your circumstances. It can also come from a conscious choice to go with the easiest option that is available in your particular situation. Study your circumstance and your intention, then choose a path that blends the two extremes of determination mentioned above. Doing this ensures that you always have something to fuel your intention.

1. LÀM VIỆC VỚI ĐIỂM MẠNH CỦA BẠN

Không phải tất cả các cách quyết tâm đều giống nhau. Quyết tâm của bạn có thể đến từ một điểm bất lực từ hoàn cảnh của bạn. Nó cũng có thể đến từ một lựa chọn có ý thức để đi với lựa chọn dễ dàng nhất có sẵn trong tình huống cụ thể của bạn. Nghiên cứu hoàn cảnh và ý định của bạn, sau đó chọn một con đường kết hợp hai thái cực quyết tâm nêu trên. Làm điều này đảm bảo rằng bạn luôn có thứ gì đó để thúc đẩy ý định của mình

2. DON’T CHOOSE LUCK OVER DELIBERATE PRACTICE

A fighter should know that one fight can alter their career drastically, but no matter if it’s a win or a loss, it should always improve one’s character. A series of fights over a number of years is ultimately what defines your career. Never leave anything down to luck and always give nothing less than 100% during training. You need to be in the exact right frame of mind when you’re approaching every fight.

2. ĐỪNG LỰA CHỌN MAY MẮN HƠN LÀ TẬP LUYỆN CÓ CHỦ Ý

Một võ sĩ nên biết rằng một trận chiến có thể thay đổi đáng kể sự nghiệp của họ, nhưng bất kể là thắng hay thua, nó phải luôn cải thiện tính cách của một người. Một loạt các cuộc đấu trong nhiều năm là điều cuối cùng xác định sự nghiệp của bạn. Đừng bao giờ phó mặc điều gì cho may mắn và luôn cống hiến không ít hơn 100% trong quá trình luyện tập. Bạn cần phải có suy nghĩ chính xác khi tiếp cận mọi cuộc chiến.

3. AVOID DISTRACTIONS

Watch out for distractions. The path to greatness has so many obstacles which make you struggle so much just to make a small impact. You’ll have friends who would love to take you out, and are offended when you refuse their offer, then you might find it very hard to keep up with your workout regime. Socialize on your own schedule, not someone else. Each and every one of these incidents will just stall you and opportunities could be missed, as someone else will snatch that opportunity away from you. Distractions are like weeds in a well-cultivated vegetable farm that host diseases and hinder the uptake of nutrients by your crops.

3. TRÁNH SỰ MẤT TẬP TRUNG

Coi chừng mất tập trung. Con đường dẫn đến sự vĩ đại có quá nhiều chướng ngại vật khiến bạn phải vật lộn rất nhiều chỉ để tạo ra một tác động nhỏ. Sẽ có những người bạn muốn đưa bạn đi chơi và cảm thấy bị xúc phạm khi bạn từ chối lời đề nghị của họ, khi đó bạn có thể rất khó theo kịp kế hoạch tập luyện của mình. Ra ngoài đi chơi theo lịch trình của riêng bạn, chứ không phải của ai khác. Mỗi sự cố trong số này sẽ chỉ khiến bạn bị đình trệ và cơ hội có thể bị bỏ lỡ, vì ai đó sẽ giật lấy cơ hội đó khỏi bạn. Sự xao nhãng giống như cỏ dại trong một trang trại trồng rau được chăm bón tốt nhưng có dịch bệnh và cản trở việc cây trồng của bạn hấp thụ chất dinh dưỡng.

4. NARROW YOUR CHOICES

Failure to strike out your distractions and detractors leads to a dimmed focus and soon you’ll be unable to decide what to do, even though you know what’s best for you. On the other hand, if you identify what distracts you and stay committed to avoiding it, then you’ll become much more focused on your goal. Your mind will have fewer choices to make it wander around and come up with excuses for not taking a fight or going to train.

4. HẠN CHẾ CÓ NHIỀU SỰ LỰA CHỌN 

Việc không loại bỏ được những điều khiến bạn mất tập trung và gièm pha dẫn đến việc tập trung bị mờ đi và bạn sẽ sớm không thể quyết định phải làm gì, mặc dù bạn biết điều gì là tốt nhất cho mình. Mặt khác, nếu bạn xác định được điều gì khiến bạn phân tâm và luôn cam kết tránh nó, thì bạn sẽ tập trung hơn nhiều vào mục tiêu của mình. Tâm trí của bạn có ít sự lựa chọn để khiến nó không đi lan man và viện lý do để không làm việc hoặc luyện tập.

5. BECOME DEEPLY COMMITTED

Being committed means making a solid, well-thought-out plan that displays the best path to achieve your goals….and then sticking to it without deviating from your plan. That’s difficult enough but if you want to become great at what you do, you have to over-commit. Instead of running 5 miles, run 6 miles. Instead of watching TV, watch other masterful boxers display their craft. You have to make your entire life revolve around your desire.

5. CAM KẾT CHẮC CHẮN

Cam kết có nghĩa là lập một kế hoạch chắc chắn, được suy nghĩ kỹ lưỡng, hiển thị con đường tốt nhất để đạt được mục tiêu của bạn… .và sau đó kiên trì thực hiện mà không đi chệch khỏi kế hoạch của bạn. Điều đó đủ khó nhưng nếu bạn muốn trở nên tuyệt vời với những gì bạn làm, bạn phải hết sức cam kết. Thay vì chạy 5 miles và 6 miles. Thay vì xem TV, hãy xem các võ sĩ bậc thầy khác thể hiện kỹ năng của họ. Bạn phải làm cho toàn bộ cuộc sống của bạn xoay quanh những điều bạn mong muốn.

6. WORK WITHIN THE LAWS

Muhammad Ali, Joe Frazier, Bernard Hopkins, and many other greats obeyed the laws of good health and self-discipline. If you have any inclination to reach that level of success, you need to master the laws that govern what you want to achieve. Laws are goal posts that show you where to aim. They are like bridges that connect one side of your intention with the other side of your achievements. If you break a law either consciously or unconsciously, the mountain top gets higher and you may never be able to reach it.

6. LÀM VIỆC TRONG KỶ LUẬT

Muhammad Ali, Joe Frazier, Bernard Hopkins và nhiều người vĩ đại khác tuân theo quy luật về sức khỏe tốt và kỷ luật tự giác. Nếu bạn có khuynh hướng đạt đến mức độ thành công đó, bạn cần phải nắm vững các quy luật chi phối những gì bạn muốn đạt được. Luật là những bài viết về mục tiêu cho bạn biết mục tiêu ở đâu. Chúng giống như những chiếc cầu nối một bên là ý định của bạn với một bên là thành quả của bạn. Nếu bạn phạm luật một cách có cố ý hoặc vô thức, đỉnh núi sẽ cao hơn và bạn có thể không bao giờ đạt được.

7. CREATE PERSONAL VALUES

Once you identify the laws that should guide you in your endeavor, come up with personal values that you’ll not compromise for anything else. Personal values give you a purpose for staying committed to the goal even when everything else seems meaningless. Sure, you can have low morals, be determined, and still reach your goals, but if you want to remain happy no matter what position you’re in, then don’t “sell yourself out” or step on someone else’s toes just to get further. Keep the personal values aligned to the laws so that you work in a proactive way.

7. TẠO GIÁ TRỊ CÁ NHÂN

Sau khi bạn xác định được các luật sẽ hướng dẫn bạn trong nỗ lực của mình, hãy đưa ra các giá trị cá nhân mà bạn sẽ không nhân nhượng cho bất kỳ điều gì khác. Giá trị cá nhân mang lại cho bạn mục đích để luôn cam kết với mục tiêu ngay cả khi mọi thứ khác dường như vô nghĩa. Chắc chắn bạn có thể có quan điểm cá nhân thấp, quyết tâm và vẫn đạt được mục tiêu của mình, nhưng nếu bạn muốn duy trì hạnh phúc cho dù bạn đang ở vị trí nào, thì đừng “bán mình” hoặc dẫm chân lên người khác chỉ để tiến xa hơn. Giữ các giá trị cá nhân phù hợp với luật pháp để bạn làm việc một cách chủ động.

8. REALIGN YOUR ACTIONS REGULARLY

It would be unfortunate for you to dwell so much on values that are not congruent to the present laws. Remember you can only bend for the law but the law cannot bend for you. This is true for all kinds of laws, whether they’re mental or physical. For example, if you’ve told that weight training will increase your power, and you’ve been doing it for a long time, then all of a sudden, other facts present themselves that it’s not good for you, then you must change the way you do things. Seems simple, but many people find it difficult to break a routine they’re so used to, especially if it coincided with their initial beliefs.

8. THƯỜNG XUYÊN THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG CỦA BẠN

Sẽ thật không may nếu bạn tập trung quá nhiều vào các giá trị không phù hợp với luật pháp hiện hành. Hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể lách luật nhưng luật pháp không thể uốn cong vì bạn. Điều này đúng với tất cả các loại luật, cho dù chúng là về tinh thần hay thể chất. Ví dụ, nếu bạn đã nói rằng tập tạ sẽ làm tăng sức mạnh của bạn, và bạn đã tập nó trong một thời gian dài, thì đột nhiên, những sự thật khác lại cho thấy nó không tốt cho bạn, thì bạn phải thay đổi cách bạn làm mọi việc. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng nhiều người cảm thấy rất khó để phá bỏ một thói quen mà họ đã quen thuộc, đặc biệt nếu nó trùng khớp với niềm tin ban đầu của họ.

9. TAKE ACTION NOW

You can only learn from your past so you need to put your attention on what you do now. Since you’re reading this article, it’s a step in the right direction. It’s all good to have a vision and a plan of getting there, but the steps you make now will lead you to the goal or away from it. Aim to make good use of any opportunity that you get on any given day because it may not come around again. Do not wait for inspiration instead, you must seek it and you will surely find it.

9. HÃY HÀNH ĐỘNG NGAY BÂY GIỜ

Bạn chỉ có thể học hỏi từ quá khứ của mình, vì vậy bạn cần phải tập trung vào những gì bạn làm bây giờ. Vì bạn đang đọc bài viết này, đó là một bước đi đúng hướng. Tất cả đều tốt nếu bạn có tầm nhìn và kế hoạch để đạt được điều đó, nhưng các bước bạn thực hiện bây giờ sẽ dẫn bạn đến mục tiêu hoặc rời xa mục tiêu đó. Hãy cố gắng tận dụng tốt mọi cơ hội mà bạn có được vào bất kỳ ngày nào vì nó có thể không xuất hiện nữa. Đừng chờ đợi nguồn cảm hứng mà thay vào đó, bạn phải tìm kiếm nó và chắc chắn bạn sẽ tìm thấy nó.

10. DON’T FORGET THE FINISH LINE

There’s a well-known saying by Mike Tyson – “Everybody has a plan until they get punched in the face”. This is when reality sinks in and you have to deal with the present situation. There’s no doubt there are times when nothing goes according to plan and you just feel like giving up. These times are the most crucial points in your life and the decision you make will affect you for the rest of your life. Fortitude is what will ultimately make you a person and is what all great people are capable of, no matter how bad the situation is. Don’t forget, at times like this, the finish line is only within arm’s reach.

10. ĐỪNG QUÊN VẠCH ĐÍCH ĐẾN

Có một câu nói nổi tiếng của Mike Tyson - "Mọi người đều có kế hoạch cho đến khi họ bị gục ngã". Đây là lúc thực tế bị lún xuống và bạn phải đối mặt với tình huống hiện tại. Không nghi ngờ gì nữa, có những lúc không có gì diễn ra theo đúng kế hoạch và bạn cảm thấy muốn bỏ cuộc. Những thời điểm này là những thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đời bạn và quyết định bạn đưa ra sẽ ảnh hưởng đến bạn trong suốt quãng đời còn lại. Thái độ là điều cuối cùng sẽ tạo nên con người bạn và là điều mà tất cả những người vĩ đại đều có thể làm được, cho dù tình huống có tồi tệ đến đâu. Đừng quên, những lúc như thế này, vạch đích đến chỉ trong tầm tay.

Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt.

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY

20:53 | 17/05/2022
219 lượt xem

Bài viết có thể bạn quan tâm

Mindset

BÀI 4.1: CÁCH ĐỂ VƯỢT QUA NỖI SỢ KHI CHUYẾN BAY GẶP SỰ CỐ

Hãy tưởng tượng một vụ nổ lớn khi bạn ở độ cao 3000ft. Hãy tưởng tượng một chiếc máy bay đầy khói. Hãy tưởng tượng động cơ đang kêu lách cách, lách cách. Nghe đáng sợ nhỉ. Tôi đã có một chỗ ngồi đặc biệt vào hôm đó đấy.

Mindset

BÀI 4.2: CÁCH ĐỂ GIỮ TINH THẦN KHỎE MẠNH

Xin chào, tôi là Brian Tracy và hôm nay tôi muốn trình bày với bạn về cách giữ cho tinh thần của bạn khỏe mạnh trong suốt cuộc đời. Tâm trí của bạn sẽ làm cho bạn giàu hay nghèo tùy thuộc vào cách bạn sử dụng nó. Tôi muốn bạn dành một chút thời gian để trả lời câu hỏi sau đây: Bạn đang làm gì hôm nay để giữ cho bộ não của bạn khỏe mạnh và linh hoạt? Nếu bạn giống như hầu hết mọi người, bạn sẽ không sẵn sàng dành hàng giờ mỗi tuần để tập trung vào việc phát triển một cơ thể khỏe mạnh và linh hoạt nhưng lại không dành bất kỳ thời gian nào để tích cực tìm kiếm các cách để cải thiện thể chất tinh thần của bạn.

Mindset

BÀI 4.4: CÁCH ĐỂ ĐỨNG LÊN SAU KHI VẤP NGÃ

Bạn đã đầu tư nhiều vào việc học, và mọi người đã đầu tư vào bạn, và để tôi cho bạn biết, thế giới cần tài năng của bạn, thật đấy. Thế giới cần rất nhiều, và chúng tôi cần nó từ các bạn. Chúng tôi thực sự cần nó từ những người trẻ các bạn! Ý tôi là, tôi không có nói với những người còn lại trong chúng tôi ở trên kia, nhưng tôi biết đầu tôi đang bạc thêm rồi. Chúng tôi cần nó từ các bạn, những người trẻ, vì hãy nhớ: Bạn cần bước ra ngoài kia. Bạn phải cống hiến hết những gì mình có, dù là thời gian, tài năng của – của – của bạn, lời cầu nguyện của bạn, hay những báu vật của bạn, vì hãy nhớ: Bạn sẽ không bao giờ thấy xe vận chuyển chạy sau xe tang. Tôi sẽ nói lại, bạn sẽ không bao giờ thấy xe vận chuyển chạy sau xe tang. Bạn không thể mang nó theo được. Người Ai Cập đã thử rồi, và họ chỉ bị cướp đi mà thôi.

Mindset

BÀI 4.5: CÁCH ĐỂ CHỮA LÀNH THẾ GIỚI HIỆU QUẢ

Chúng ta là một ngôi nhà bị chia rẽ, đen – trắng, thuận – chống, dân chủ - cộng hòa. Hãy chọn phe của mình, nhưng ở yên trong đó. Đã từng có một thời gian chúng ta thậm chí không thể ngồi trong căn phòng này cùng nhau. Có người sẽ bảo rằng vẫn chưa thể, chúng ta có vẻ đang càng cách xa nhau hơn trong những tháng qua. Chúng ta bị tấn công bởi khủng hoảng sức khoẻ, tiếp theo là khủng hoảng tinh thần, và chuỗi sự kiện đó càng đẩy chúng ta ra xa nhau hơn. Khẩu trang – không khẩu trang, chúng ta – bọn họ, sinh mạng người da đen quan trọng – sinh mạng tất cả đều quan trọng. Trong thời điểm này có bao giờ bạn thấy mình nói những câu như “Mình sẽ ở yên trong vỏ ốc”, “Chuyện này không liên quan tới mình”, “Không phải việc của mình” không? Nhưng vỏ ốc sẽ vỡ, và vấn đề thế giới sẽ luôn có cách lan rộng.

Bài viết được xem nhiều nhất

Thư viện số , DJ Model , Blog

DIAMOND JOURNEY MODEL

Cuộc đời là một hành trình vạn dặm và có rất nhiều hành trình nhỏ trên đó bạn bắt buộc phải trải qua nhưng bạn lại không thể biết trước những gì bạn phải đối diện, do vậy, một chiếc BẢN ĐỒ, một chiếc LA BÀN và một NGƯỜI ĐỒNG HÀNH TIN CẬY là vô cùng cần thiết ...

Truyện cổ tích , Blog

BÍ MẬT CỦA HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC

Hạnh phúc là một hành trình, hạnh phúc luôn mỉm cười với người biết yêu thương ...

DJ Model , Blog

MÔ HÌNH HÓA CUỘC ĐỜI

Cuộc đời vốn không phức tạp, chỉ là ta chưa biết cách hệ thống hóa chuỗi các vấn đề, để đơn giản hóa cuộc đời và sống vui sống khoẻ sống an yên ...

Who am I?

KHÔNG BÙN KHÔNG SEN

Bùn hôi tanh tạo tác Sen thơm ngát - Khổ đau sầu dẫn lối Hỷ lạc an. Bạn không thể biết thế nào là Hạnh phúc khi bạn chưa có những bài học đủ lớn mà cuộc đời sẽ dành tặng cho bạn.

Mindset

BÀI 4.9: CÁCH ĐỂ GIỮ TINH THẦN LẠC QUAN KHI ĐƯƠNG ĐẦU THỬ THÁCH

Làm sao để luôn lạc quan trong thử thách? “Sự lạc quan là tố chất có liên quan đến thành công và hạnh phúc hơn bất kì tố chất nào khác.” – Brian Tracy. Chúng ta đều gặp thử thách lúc này hay lúc khác, nhưng thứ quyết định xem ta có thể nhanh chóng vượt qua các thử thách đó không là cách ta phản ứng với chúng. Mọi người thường có hai góc nhìn với thử thách – lạc quan hoặc bi quan. Mặc dù có thể mọi người đều có xu hướng chọn góc nhìn này hơn là góc nhìn kia, thì khả năng luôn nhìn được thử thách một cách tích cực mà bạn có sẽ ảnh hưởng đến thành công nói chung của bạn. Vậy đây là 5 mẹo vặt bạn có thể sử dụng khi đối mặt với thử thách để đảm bảo rằng bạn luôn giữ sự lạc quan.