BÀI 4.4: CÁCH ĐỂ ĐỨNG LÊN SAU KHI VẤP NGÃ
Mindset

BÀI 4.4: CÁCH ĐỂ ĐỨNG LÊN SAU KHI VẤP NGÃ

20:57 | 17/05/2022
240 lượt xem

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân với DJ Model giúp Nâng cao năng lực:

- Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

- Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

- Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

- Chọn bài có nội dung phù hợp.

- Xem bản dịch song khi nghe bài học.

- Chuẩn bị sổ note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

- Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

- Tác giả: Denzel Washington - Diễn viên Mỹ, nhà truyền cảm hứng

- Cộng tác viên dịch: Nguyễn Thị Dạ Thảo

- DJ Model: #Bộ kỹ năng #Bộ tư duy #Nhà lãnh đạo #Tôi là ai

- Link tài liệu gốc:  XEM NGAY

- Link Zalo học tiếng Anh cùng DJ Model: THAM GIA NGAY  

DENZEL WASHINGTON'S SPEECH WILL LEAVE YOU SPEECHLESS 

CÁCH ĐỂ ĐỨNG LÊN SAU KHI VẤP NGÃ

You've invested a lot in your education, and people have invested in you, and let me tell you, the world needs your talents and does it ever. The world needs a lot, and we need it from you. We really do we need it from you, young people! I mean, I'm not speaking to the rest of us up here, but I know I'm getting a little grayer. We need it from you, the young people, because remember this: So, you got to get out there. You got to give it everything you got, whether it's your time, your – your – your talent, your prayers, or your treasures, because remember this: You will never see a u-haul behind a hearse. I'll say it again, you will never see a u-haul behind a hearse. You can't take it with you. The Egyptians tried it, and all they got was robbed.

Bạn đã đầu tư nhiều vào việc học, và mọi người đã đầu tư vào bạn, và để tôi cho bạn biết, thế giới cần tài năng của bạn, thật đấy. Thế giới cần rất nhiều, và chúng tôi cần nó từ các bạn. Chúng tôi thực sự cần nó từ những người trẻ các bạn! Ý tôi là, tôi không có nói với những người còn lại trong chúng tôi ở trên kia, nhưng tôi biết đầu tôi đang bạc thêm rồi. Chúng tôi cần nó từ các bạn, những người trẻ, vì hãy nhớ: Bạn cần bước ra ngoài kia. Bạn phải cống hiến hết những gì mình có, dù là thời gian, tài năng của – của – của bạn, lời cầu nguyện của bạn, hay những báu vật của bạn, vì hãy nhớ: Bạn sẽ không bao giờ thấy xe vận chuyển chạy sau xe tang. Tôi sẽ nói lại, bạn sẽ không bao giờ thấy xe vận chuyển chạy sau xe tang. Bạn không thể mang nó theo được. Người Ai Cập đã thử rồi, và họ chỉ bị cướp đi mà thôi.

So, the question is: What are you going to do with what you have? I'm not talking about how much you have. Some of you were business majors, some of you are theologians, nurses, sociologists, some of you have money, some of you have patience, some of you have kindness, some of you have love, some of you have the gift of long suffering. Whatever it is, whatever your gift is, what are you going to do with what you have? Fail big. That's right, fail big. Today is the beginning of the rest of your life, and it can be, it's going to be very frightening. It's a new world out there, it's a mean world out there, and you only live once. So, do what you feel passionate about, take chances professionally, don't be afraid to fail. There's an old IQ test, it was nine dots, and you had to draw five lines with a pencil within these nine dots without lifting the pencil. The only way to do it was to go outside the box. So, don't be afraid to go outside the box, don't be afraid to think outside the box, don't be afraid to fail big, to dream big.

Vậy câu hỏi là: Bạn sẽ làm gì với những gì bạn có? Tôi không nói bạn có nhiều đến đâu. Nhiều người trong các bạn là chuyên gia kinh doanh, vài người là nhà thần học, y tá, nhà xã hội học, vài người trong các bạn có tiền, vài người có sự kiên nhẫn, vài người có sự tốt bụng, vài người có tình yêu, vài người có món quà của sự đau khổ dài ngày. Dù nó là gì đi nữa, dù bạn có món quà gì đi nữa, thì bạn sẽ làm gì với thứ bạn có? Hãy ngã thật mạnh. Đúng vậy, hãy ngã thật mạnh. Hôm nay là ngày bắt đầu phần đời còn lại, và nó có thể, nó sẽ rất đáng sợ. Ngoài kia là cả một thế giới mới, là cả một thế giới đáng sợ, và bạn chỉ sống một lần thôi. Nên bạn hãy làm những điều mình đam mê, nắm bắt cơ hội một cách chuyên nghiệp, đừng sợ vấp ngã. Có một bài kiểm tra IQ cũ, có 9 chấm đen, và bạn phải vẽ 5 đường bằng bút chì thông qua những chấm đen đó mà không nhấc bút lên. Cách duy nhất để làm vậy là đi ra ngoài chiếc hộp. Vậy nên đừng ngại bước ra ngoài hộp, đừng ngại nghĩ bên ngoài chiếc hộp, đừng ngại ngã mạnh, và ước mơ lớn.

But remember, dreams without goals are just dreams, and they ultimately fuel disappointment. So, have dreams but have goals, life goals, yearly goals, monthly goals, daily goals. I try to give myself a goal every day, sometimes just to not curse somebody out, simple goals but have goals and understand that to achieve these goals, you must apply discipline and consistency. In order to achieve your goals, you must apply discipline, which you've already done, and consistency every day, not just on Tuesday and miss a few days.

Nhưng hãy nhớ rằng, ước mơ mà không có mục đích thì chỉ mãi là mơ ước, và cuối cùng chỉ đem lại nỗi thất vọng. Nên hãy ước mơ nhưng cũng hãy có mục đích, mục đích trong đời, mục đích hằng năm, mục đích hàng tháng, mục đích hàng ngày. Tôi cố cho bản thân một mục tiêu mỗi ngày dù chỉ để không làm hại ai cả, những mục tiêu đơn giản thôi nhưng phải có, và hiểu được rằng để đạt được những mục đích đó, bạn phải áp dụng kỉ luật và sự thống nhất. Để đạt những mục đích đó, bạn phải áp dụng kỉ luật, điều mà bạn đã làm, và sự thống nhất mỗi ngày, chứ không phải chỉ vào thứ Ba và bỏ lỡ vài ngày khác.

You have to work at it every day, you have to plan every day. You heard the saying “we don't plan to fail; we fail to plan.” Hard work works. Working really hard is what successful people do. And in this text – tweet – twerk world that you've grown up in, remember: just because you're doing a lot more, doesn't mean you're getting a lot more done. Remember that. Just because you're doing a lot more, doesn't mean you're getting a lot more done. Don't confuse movement with progress. My mother told me, said, “Yeah, ‘cause you can run in place all the time and never get anywhere.” So, continue to strive, continue to have goals, continue to progress. I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing.

Bạn phải cố gắng vì nó mỗi ngày, bạn phải lên kế hoạch mỗi ngày. Bạn đã nghe câu “ta không lên kế hoạch đểthất bại, ta thất bại trong việc lên kế hoạch” chưa? Chăm chỉ sẽ có được thành quả. Làm việc rất chăm chỉ là điều mà những người thành công sẽ làm. Và trong thế giới hô – hỏng – hỗn loạn mà bạn lớn lên, hãy nhớ: chỉ vì bạn đang làm nhiều hơn, không có nghĩa là bạn làm xong được nhiều thứ hơn. Hãy nhớ điều đó. Chỉ vì bạn đang làm nhiều hơn, không có nghĩa là bạn làm xong được nhiều thứ hơn. Đừng nhầm chuyển động với quá trình. Mẹ tôi bảo, nói rằng: “Ừ, vì con có thể chạy qua chạy lại suốt mà vẫn chẳng đi đến đâu”. Nên, hãy tiếp tục vươn lên, tiếp tục có mục tiêu, tiếp tục thực hiện quá trình. Tôi thấy trên đời này không có gì đáng giá trừ khi bạn chấp nhận rủi ro, không gì cả. 

Nelson Mandela said: “There is no passion to be found playing small and settling for a life that's less than the one you're capable of living”. Now, I’m sure in your experiences in school and applying to college and picking your major and deciding what you want to do with life, I'm sure people have told you to make sure you have something to fall back on, make sure you got something to fall back on, but I never understood that concept, having something to fall back on. If I'm going to fall, I don't want to fall back on anything except my faith. I want to fall forward. I figure, at least this way, I'll see what I'm going to hit.

Nelson Mandela nói: “Không có chút nhiệt huyết nào khi chỉ ra quyết định an toàn và an phận với một cuộc đời ít tuyệt vời hơn cuộc đời bạn có thể sống”. Tôi tin là qua trải nghiệm của bạn trong trường học, khi nộp đơn vào Đại học và chọn chuyên ngành và quyết định xem mình muốn làm gì với cuộc đời, tôi tin nhiều người đã bảo bạn hãy đảm bảo mình vẫn có gì đó để đỡ khi ngã, đảm bảo là có gì đó để đỡ khi ngã, nhưng tôi chưa bao giờ hiểu được khái niệm đó, việc có gì đó để đỡ khi ngã. Nếu như tôi vấp ngã, tôi không muốn bị nâng đỡ bởi thứ gì ngoại trừ niềm tin của tôi. Tôi muốn ngã về phía trước. Tôi nghĩ, ít nhất như vậy thì tôi cũng biết mình ngã vào cái gì.

Fall forward. This is what I mean. Reggie Jackson struck out 2600 times in his career, the most in the history of baseball. But you don't hear about the strikeouts, people remember the home runs. Fall forward. Thomas Edison conducted one thousand failed experiments. Did you know that? I didn't know that, because the one thousand and first was the light bulb.

Hãy ngã về phía trước. Ý của tôi là thế này. Reggie Jackson đã đánh hỏng 2600 lần trong sự nghiệp, nhiều nhất trong lịch sử bóng chày. Nhưng bạn chẳng nghe ai nói về các cú đánh hỏng cả, mọi người chỉ nhớ những cú homerun thôi. Hãy ngã về phía trước. Thomas Edison đã có 1000 thí nghiệm thất bại. Bạn có biết điều đó không? Tôi thì không biết, bởi vì lần thứ 1001 là cái bóng đèn điện.

Fall forward. Every failed experiment is one step closer to success. You've got to take risks. And I'm sure you've probably heard that before, but I want to talk to you about why that's so important.  I got three reasons, and then you can pick up your iPhones. 

Hãy ngã về phía trước. Mọi thử nghiệm thất bại là thành công gần thêm một bước. Bạn phải chịu rủi ro. Và tôi tin bạn đã nghe qua việc này rồi, nhưng tôi muốn cho bạn biết tại sao nó lại quan trọng. Tôi có ba lý do, và rồi bạn có thể cầm iPhone của mình lên.

First, you will fail at some point in your life. Accept it. You will lose, you will embarrass yourself, you will suck at something, there's no doubt about it. And I know that's probably not a traditional message for a graduation ceremony, but hey, I'm telling you, embrace it, because it's inevitable. And I should know, in the acting business, you fail all the time. Early on in my career, I auditioned for a part in a Broadway musical. Perfect role for me, I thought, except for the fact that I can't sing. I didn't get the job, but here's the thing: I didn't quit, I didn't fall back. I walked out of there to prepare for the next audition, the next audition, and the next audition. I prayed I prayed, and I prayed, but I continued to fail, and fail, and fail. But it didn't matter, because you know what? There's an old saying: “You hang around the barbershop long enough, sooner or later, you're going to get a haircut”. So, you will catch a break, and I did catch a break last year. I did a play called Fences on Broadway. So, someone talked about it, won the Tony Award, and I didn't have to sing by the way. But here's the kicker: it was at the Court Theater. It was at the same theater that I failed that first audition, 30 years prior. The point is, and I'll pick up the pace, the point is, every graduate here today has the training and the talent to succeed, but do you have the guts to fail?  

Bạn sẽ vấp ngã vào lúc nào đó trong đời. Hãy chấp nhận nó. Bạn sẽ thua, bạn sẽ làm mình nhục nhã, bạn sẽ dở thứ gì đó, đó là điều tất nhiên. Và tôi biết đây có thể không phải là một thông điệp truyền thống cho một buổi lễ tốt nghiệp, nhưng này, tôi nói bạn nghe, hãy ôm lấy nó, vì điều đó là không thể tránh. Và tôi biết rõ, trong ngành diễn thì bạn sẽ vấp ngã suốt thôi. Hồi mới vào nghề, tôi từng thử một vai cho một vở nhạc kịch tại Broadway. Tôi nghĩ đó là vai diễn hoàn hảo với tôi, trừ việc tôi không biết hát. Tôi không được nhận vai, nhưng vấn đề là: tôi không bỏ cuộc, tôi không lùi bước. Tôi ra khỏi đó để chuẩn bị cho buổi thử vai tiếp theo, và buổi thử vai tiếp theo, và buổi thử vai tiếp theo. Tôi cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện, nhưng tôi vẫn cứ vấp ngã, vấp ngã, và vấp ngã. Nhưng điều đó không quan trọng, vì bạn biết không? Có một câu nói xưa thế này: “Nếu cứ lởn vởn gần tiệm cắt tóc đủ lâu, sớm muộn gì bạn cũng sẽ được cắt tóc”. Nên rồi bạn sẽ thành công, và đúng là năm ngoái tôi đã thành công. Tôi diễn một vở tên là Fences tại Broadway. Có người nói về chuyện đó, được nhận giải Tony, và tiện thể thì tôi không cần hát. Nhưng cái chính là: vở diễn đó ở Nhà hát Toà án. Cũng chính là nơi tôi đã trượt buổi thử vai đầu tiên, 30 năm trước. Vấn đề là, và tôi sẽ nói nhanh lên, mọi sinh viên tốt nghiệp ở đây đều đã được rèn luyện và có tài năng để thành công, nhưng bạn có can đảm để ngã không?

Here's my second point about failure: “If you don't fail, you're not even trying”. I'll say it again: “If you don't fail, you're not even trying”. My wife told me this great expression: “To get something you never had; you have to do something you never did”.

Đây là quan điểm thứ hai của tôi về thất bại: “Nếu không ngã thì bạn thậm chí còn chưa cố gắng”. Tôi sẽ nói lại: “Nếu không ngã thì bạn thậm chí còn chưa cố gắng”. Vợ tôi đã tặng tôi một câu nói rất hay: “Để lấy một thứ mà bạn chưa bao giờ có, bạn phải làm một điều mà bạn chưa bao giờ làm”.

Les Brown's a motivational speaker, he made an analogy about this. It says: “Imagine you're on your deathbed, and standing around your deathbed are the ghosts representing your unfulfilled potential. The ghost of the ideas you never acted on, the ghost of the talents you didn't use, and they're standing around your bed, angry, disappointed and upset”. They say “We – we came to you because you could have brought us to life”, they say, “And now we have to go to the grave together”. So, I ask you today, how many ghosts are going to be around your bed?

Les Brown là một nhà truyền cảm hứng, ông ấy đã so sánh thế này. Đó là: “Hình dung bạn đang hấp hối trên giường, và đứng quanh giường bạn là những con ma thể hiện các tiềm năng đã không được tận dụng của bạn. Con ma của những ý tưởng bạn không thực hiện, con ma của những tài năng bạn không dùng, và chúng đang đứng bên giường bạn, giận dữ, thất vọng và bực bội”. Chúng nói: “Chúng – chúng tôi đã đến với ông vì đáng ra ông có thể cho chúng tôi được sống”, chúng nói, “Và giờ chúng ta phải xuống mộ cùng nhau”. Nên hôm nay tôi sẽ hỏi bạn, có bao nhiêu con ma sẽ đứng quanh giường bạn?

When your time comes, not only take risks, but be open to life, accept new views, and be open to new opinions. To be willing to speak at commencement at one of the best countries, best universities in the country, even though you're scared stiff, while it may be frightening, it will also be rewarding, because the chances you take, the people you meet, the people you love, the faith that you have, that's what's going to define you. Never be discouraged, never hold back, give everything you've got. And when you fall throughout life and remember this: “Fall forward”.

Khi thời điểm của bạn đến, đừng chỉ chấp nhận rủi ro, mà còn phải mở lòng với cuộc đời, chấp nhận các góc nhìn mới. Việc sẵn sàng phát biểu tại lễ tốt nghiệp tại một trong những trường Đại học tuyệt vời nhất nước, mặc dù bạn sợ đơ người, mặc dù đáng sợ, thì nó cũng rất xứng đáng, vì những cơ hội mà bạn chớp lấy, những người bạn gặp, những người bạn yêu, niềm tin mà bạn có, đó là thứ sẽ định nghĩa con người bạn. Đừng bao giờ nản lòng, đừng bao giờ kìm lại, hãy cho đi mọi thứ bạn có. Và rồi khi bạn vấp ngã trong đời, hãy nhớ điều này: “Hãy ngã về phía trước”.

I’ll say “thank you” for grace, thank you for mercy, thank you for understanding, thank you for wisdom, thank you for parents, thank you for love, thank you for kindness, thank you for humility, thank you for peace, thank you for prosperity. Say “thank you” in advance for what's already yours. That's how I live my life. That's why I, why I am, is one of the reasons why I am today. Say “thank you” in advance for what is already yours, true desire in the heart for anything good is God's proof to you, sent beforehand to indicate that it's yours already. I’ll say it again: “True desire in the heart that itch, that you have, whatever it is you want to do. That thing that you want to do to help others, grow, and make money. That desire, that, it's, that's God's proof to you, sit beforehand already to indicate that it's yours”. And anything you want, good, you can have. So, claim it, work hard to get it. When you get it, reach back, pull someone else up, each one, teach one. Don't just aspire to make a living, aspire to make a difference.

Tôi sẽ nói “cảm ơn” vì phép cư xử, cảm ơn vì sự nhân từ, cảm ơn vì đã thấu hiểu, cảm ơn vì trí khôn, cảm ơn vì cha mẹ, cảm ơn vì tình yêu, cảm ơn vì lòng tốt, cảm ơn vì sự khiêm tốn, cảm ơn vì hoà bình, cảm ơn vì sự thịnh vượng. Hãy nói “cảm ơn” thật nhiều với những gì đã thuộc về bạn. Đó là cách sống của tôi. Đó là lý do tôi là người như hôm nay, một trong những lý do tôi là người như hôm nay. Hãy nói “cảm ơn” vì những gì bạn đã có, khát khao thực sự trong lòng về những điều tốt đẹp là bằng chứng từ Chúa gửi cho bạn, được gửi trước để chỉ ra rằng nó là của bạn. Tôi sẽ nói lại: “Khát khao thực sự trong lòng sẽ nhức nhối, mà bạn có, bất kì điều gì bạn muốn làm. Thứ mà bạn muốn làm để giúp mọi người, và phát triển, và kiếm ra tiền. Khát khao đó, nó là, đó là bằng chứng từ Chúa gửi cho bạn, được gửi trước để chỉ ra rằng nó là của bạn”. Và bạn muốn có gì thì bạn sẽ có thể có được nó. Nên hãy nhận lấy nó, làm việc chăm chỉ để có được nó. Khi bạn lấy được nó rồi, hãy quay lại, kéo một người khác lên, từng người một, dạy cho họ. Đừng chỉ mong muốn kiếm tiền, hãy mong muốn tạo ra sự khác biệt.

Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt.

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY

20:57 | 17/05/2022
240 lượt xem

Bài viết có thể bạn quan tâm

Mindset

BÀI 4.1: CÁCH ĐỂ VƯỢT QUA NỖI SỢ KHI CHUYẾN BAY GẶP SỰ CỐ

Hãy tưởng tượng một vụ nổ lớn khi bạn ở độ cao 3000ft. Hãy tưởng tượng một chiếc máy bay đầy khói. Hãy tưởng tượng động cơ đang kêu lách cách, lách cách. Nghe đáng sợ nhỉ. Tôi đã có một chỗ ngồi đặc biệt vào hôm đó đấy.

Mindset

BÀI 4.2: CÁCH ĐỂ GIỮ TINH THẦN KHỎE MẠNH

Xin chào, tôi là Brian Tracy và hôm nay tôi muốn trình bày với bạn về cách giữ cho tinh thần của bạn khỏe mạnh trong suốt cuộc đời. Tâm trí của bạn sẽ làm cho bạn giàu hay nghèo tùy thuộc vào cách bạn sử dụng nó. Tôi muốn bạn dành một chút thời gian để trả lời câu hỏi sau đây: Bạn đang làm gì hôm nay để giữ cho bộ não của bạn khỏe mạnh và linh hoạt? Nếu bạn giống như hầu hết mọi người, bạn sẽ không sẵn sàng dành hàng giờ mỗi tuần để tập trung vào việc phát triển một cơ thể khỏe mạnh và linh hoạt nhưng lại không dành bất kỳ thời gian nào để tích cực tìm kiếm các cách để cải thiện thể chất tinh thần của bạn.

Mindset

BÀI 4.3: CÁCH ĐỂ NÂNG CAO SỰ QUYẾT TÂM CỦA BẢN THÂN

Con đường dẫn đến thành công của bạn luôn dựa trên sự quyết tâm mà bạn đã khắc sâu trong bản thân. Sự quyết tâm điều chỉnh năng lượng và sự chú ý đối với sự tập trung của bạn. Quyết tâm không phải là việc bạn là người tốt hay người xấu, mà là về những gì bạn sẵn sàng làm để đạt được mục tiêu cuối cùng của mình. Dưới đây là 10 cách làm thế nào để quyết tâm tốt nhất.

Mindset

BÀI 4.5: CÁCH ĐỂ CHỮA LÀNH THẾ GIỚI HIỆU QUẢ

Chúng ta là một ngôi nhà bị chia rẽ, đen – trắng, thuận – chống, dân chủ - cộng hòa. Hãy chọn phe của mình, nhưng ở yên trong đó. Đã từng có một thời gian chúng ta thậm chí không thể ngồi trong căn phòng này cùng nhau. Có người sẽ bảo rằng vẫn chưa thể, chúng ta có vẻ đang càng cách xa nhau hơn trong những tháng qua. Chúng ta bị tấn công bởi khủng hoảng sức khoẻ, tiếp theo là khủng hoảng tinh thần, và chuỗi sự kiện đó càng đẩy chúng ta ra xa nhau hơn. Khẩu trang – không khẩu trang, chúng ta – bọn họ, sinh mạng người da đen quan trọng – sinh mạng tất cả đều quan trọng. Trong thời điểm này có bao giờ bạn thấy mình nói những câu như “Mình sẽ ở yên trong vỏ ốc”, “Chuyện này không liên quan tới mình”, “Không phải việc của mình” không? Nhưng vỏ ốc sẽ vỡ, và vấn đề thế giới sẽ luôn có cách lan rộng.

Bài viết được xem nhiều nhất

Thư viện số , DJ Model , Blog

DIAMOND JOURNEY MODEL

Cuộc đời là một hành trình vạn dặm và có rất nhiều hành trình nhỏ trên đó bạn bắt buộc phải trải qua nhưng bạn lại không thể biết trước những gì bạn phải đối diện, do vậy, một chiếc BẢN ĐỒ, một chiếc LA BÀN và một NGƯỜI ĐỒNG HÀNH TIN CẬY là vô cùng cần thiết ...

Truyện cổ tích , Blog

BÍ MẬT CỦA HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC

Hạnh phúc là một hành trình, hạnh phúc luôn mỉm cười với người biết yêu thương ...

DJ Model , Blog

MÔ HÌNH HÓA CUỘC ĐỜI

Cuộc đời vốn không phức tạp, chỉ là ta chưa biết cách hệ thống hóa chuỗi các vấn đề, để đơn giản hóa cuộc đời và sống vui sống khoẻ sống an yên ...

Who am I?

KHÔNG BÙN KHÔNG SEN

Bùn hôi tanh tạo tác Sen thơm ngát - Khổ đau sầu dẫn lối Hỷ lạc an. Bạn không thể biết thế nào là Hạnh phúc khi bạn chưa có những bài học đủ lớn mà cuộc đời sẽ dành tặng cho bạn.

Mindset

BÀI 4.9: CÁCH ĐỂ GIỮ TINH THẦN LẠC QUAN KHI ĐƯƠNG ĐẦU THỬ THÁCH

Làm sao để luôn lạc quan trong thử thách? “Sự lạc quan là tố chất có liên quan đến thành công và hạnh phúc hơn bất kì tố chất nào khác.” – Brian Tracy. Chúng ta đều gặp thử thách lúc này hay lúc khác, nhưng thứ quyết định xem ta có thể nhanh chóng vượt qua các thử thách đó không là cách ta phản ứng với chúng. Mọi người thường có hai góc nhìn với thử thách – lạc quan hoặc bi quan. Mặc dù có thể mọi người đều có xu hướng chọn góc nhìn này hơn là góc nhìn kia, thì khả năng luôn nhìn được thử thách một cách tích cực mà bạn có sẽ ảnh hưởng đến thành công nói chung của bạn. Vậy đây là 5 mẹo vặt bạn có thể sử dụng khi đối mặt với thử thách để đảm bảo rằng bạn luôn giữ sự lạc quan.