BÀI 4.9: CÁCH ĐỂ GIỮ TINH THẦN LẠC QUAN KHI ĐƯƠNG ĐẦU THỬ THÁCH
Mindset

BÀI 4.9: CÁCH ĐỂ GIỮ TINH THẦN LẠC QUAN KHI ĐƯƠNG ĐẦU THỬ THÁCH

21:17 | 17/05/2022
303 lượt xem

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân với DJ Model giúp Nâng cao năng lực:

- Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

- Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

- Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

- Chọn bài có nội dung phù hợp.

- Xem bản dịch song khi nghe bài học.

- Chuẩn bị sổ note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

- Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

- Tác giả: Brian Tracy – Diễn giả, nhà văn, chuyên gia về thành công

- Cộng tác viên dịch: Nguyễn Thị Dạ Thảo

- DJ Model: #Tôi là ai #Bộ tư duy #Bộ kỹ năng # Nhà lãnh đạo

- Link tài liệu gốc:  XEM NGAY

- Link Zalo học tiếng Anh cùng DJ Model: THAM GIA NGAY  

 

HOW TO BE OPTIMISTIC DURING CHALLENGES?

CÁCH ĐỂ GIỮ TINH THẦN LẠC QUAN KHI ĐƯƠNG ĐẦU THỬ THÁCH

How to be optimistic during challenges? “Optimism is the one quality more associated with success and happiness than any other.” - Brian Tracy. We all face challenges now and again, but it is our reaction to those challenges that determine how quickly we can overcome them. There are typically two types of views people have towards challenges – optimistic or pessimistic. While everyone may have a natural tendency to have one outlook or the other, your ability to find an optimistic view towards challenges will impact your overall success. So, here are five tips that you can use when faced with a challenge to ensure that you remain optimistic.

Làm sao để luôn lạc quan trong thử thách? “Sự lạc quan là tố chất có liên quan đến thành công và hạnh phúc hơn bất kì tố chất nào khác.” – Brian Tracy. Chúng ta đều gặp thử thách lúc này hay lúc khác, nhưng thứ quyết định xem ta có thể nhanh chóng vượt qua các thử thách đó không là cách ta phản ứng với chúng. Mọi người thường có hai góc nhìn với thử thách – lạc quan hoặc bi quan. Mặc dù có thể mọi người đều có xu hướng chọn góc nhìn này hơn là góc nhìn kia, thì khả năng luôn nhìn được thử thách một cách tích cực mà bạn có sẽ ảnh hưởng đến thành công nói chung của bạn. Vậy đây là 5 mẹo vặt bạn có thể sử dụng khi đối mặt với thử thách để đảm bảo rằng bạn luôn giữ sự lạc quan.

The first tip to be more optimistic is to control your reactions and your responses. When faced with a challenge, an optimist and a pessimist tend to have very different reactions. The optimist sees a setback as temporary while the pessimist sees it as permanent. The optimist sees an unfortunate event, such as an order falling through or not closing a sales call, as a temporary event, something that is limited in time and that has no real impact on the future. The pessimist, on the other hand, sees negative events as permanent, as part of life and destiny. So, when you find yourself in this situation, take a moment to really reflect on the challenge before you react. Try to visualize the next step towards improvement rather than responding to the setbacks that you have no control over. 

Mẹo đầu tiên để trở nên lạc quan là kiểm soát phản ứng và phản hồi của bạn. Khi gặp thử thách, một người lạc quan và một người bi quan thường có phản ứng rất khác nhau. Người lạc quan xem các rủi ro chỉ là tạm thời, còn người bi quan nghĩ nó là vĩnh viễn. Người lạc quan xem một chuyện không may, ví dụ như đơn hàng thất bại hoặc không chốt sale qua cuộc gọi được, là một việc tạm thời, một điều bị giới hạn thời gian và không ảnh hưởng tới tương lai. Ngược lại, người bi quan xem những chuyện không may là vĩnh viễn, là một phần của cuộc sống và số mệnh. Nên khi bạn thấy bản thân trong tình huống này, hãy dành thời gian để thực sự xét lại thử thách trước khi phản ứng. Hãy thử hình dung bước tiếp theo đến sự cải thiện, thay vì phản ứng lại với những rủi ro mà bạn không kiểm soát được.

The second tip is to isolate the incident. Another difference between the optimist and the pessimist is that: the optimist sees difficulties as a singular event, while the pessimist sees them as universal. This means that when things go wrong for the optimist, he or she looks at the event as an isolated incident, largely disconnected from other things that are going on in their life. A pessimist will take the incident and add it to the laundry list of other things going on in their life. They have a largely negative outlook on everything and tend to expand the stress they feel towards one issue onto other unrelated areas of their life. So, to remain positive, try to remind yourself that: just because you are facing a setback in one area, whether that be a project at work falling behind or not hitting a milestone set, does not mean that the entire goal is obsolete. You may simply need to modify your plan.

Mẹo thứ hai là cô lập sự việc. Một điểm khác biệt nữa giữa người lạc quan và người bi quan là: người lạc quan xem khó khăn là một sự kiện độc lập, trong khi người bi quan xem nó là chuyện chung. Nghĩa là khi người lạc quan gặp rủi ro, anh/cô ấy sẽ nhìn vào sự việc như một sự kiện độc lập, hầu như không liên quan đến những điều khác trong cuộc đời họ. Người bi quan sẽ lấy sự kiện đó và thêm nó vào danh sách những thứ khác đang diễn ra trong đời họ. Hầu như họ nhìn mọi thứ một cách tiêu cực, và thường lôi cả căng thẳng mà họ cảm thấy về một sự việc vào những khu vực khác không liên quan trong đời họ. Nên để luôn tích cực, hãy cố tự nhắc mình rằng: chỉ vì bạn gặp rủi ro trong một nơi, dù đó là dự án chậm tiến độ ở chỗ làm hay không đạt được một mục tiêu đề ra, thì không có nghĩa toàn bộ mục tiêu chung sẽ không thực hiện được. Có thể bạn chỉ cần chỉnh lại kế hoạch thôi.

The third way to be optimistic during challenges is to see setbacks as temporary events. For example, if a project you were on failed to materialize, and you interpret it to yourself as being an unfortunate event, but something that happens in the course of life in business, you'd be reacting like an optimist. The pessimist, on the other hand, sees disappointments as permanent. If you find yourself in this situation, take a moment to remind yourself that you are always capable of making change, and nothing is set in stone. 

Cách thứ ba để lạc quan trong thử thách là xem mọi rủi ro chỉ là tạm thời. Ví dụ, nếu một dự án bạn tham gia không thành hiện thực, và bạn xem nó là một điều không may, nhưng là điều thường thấy trong lúc làm việc, thì bạn đang phản ứng như một người lạc quan. Ngược lại, người bi quan xem mọi nỗi thất vọng là vĩnh viễn. Nếu bạn thấy mình đang gặp tình huống này, hãy dành thời gian để tự nhắc mình nhớ rằng bạn luôn có thể tạo ra thay đổi, và không có gì là chắc chắn cả.

The next tip to be optimistic is: don't take failure personally. It can be extremely difficult at times to see the positive side of failure. An optimist sees events as external, while pessimists interpret events as personal. When things go wrong, the optimist will tend to see the setback as resulting from external factors over which one has little control. An optimist tries not to take a situation personally. Although failure is not something anyone wants to deal with, the optimist uses it as a learning opportunity. If the optimist is cut off in traffic, for example, instead of getting angry or upset, he will simply downgrade the importance of the event by saying something like, “Oh, well, I guess that person is just having a bad day.” The optimist doesn't think that they were cut off because the person had malicious intentions against them. The pessimist, on the other hand, has a tendency to take everything personally. If the pessimist is cut off in traffic, he or she will react as though the other driver has deliberately acted to upset and frustrate them.

Mẹo tiếp theo để lạc quan là: đừng cá nhân hoá thất bại. Có thể đôi khi sẽ rất khó khăn để thấy được mặt tích cực của thất bại. Một người lạc quan xem mọi chuyện là chuyện ở ngoài, còn người bi quan xem đó là chuyện của cá nhân họ. Khi gặp chuyện không may, người lạc quan sẽ xem rủi ro đó là kết quả của những yếu tố bên ngoài mà họ không kiểm soát được. Người lạc quan cố không cá nhân hoá vấn đề. Mặc dù chẳng ai muốn gặp thất bại cả, thì người lạc quan xem đó là cơ hội học hỏi nhiều hơn. Ví dụ, nếu người lạc quan bị người khác lấn làn khi lái xe, thay vì nổi giận hay bực tức, người đó sẽ chỉ giảm tầm nghiêm trọng của vấn đề bằng cách nói gì đó như: “Ồ, chắc người đó đang không vui.” Người lạc quan không nghĩ họ bị lấn làn vì người kia có ý xấu gì với họ. Ngược lại, người bi quan thường có xu hướng cá nhân hoá mọi thứ. Nếu người bi quan bị lấn làn khi đang lái xe, anh/cô ấy sẽ phản ứng như thể tài xế kia đã cố tình làm vậy để chọc tức và khiến họ bực vậy.

The next tip to remain optimistic during challenging times is to remain calm. This is easier said than done when challenges arise. The hallmark of the fully mature, fully functioning, self-actualizing personality is the ability to be objective and unemotional when caught up in the inevitable storms of daily life. The superior person has the ability to continue talking to himself in a positive and optimistic way, keeping his mind calm, clear, and completely under control. The mature personality is more relaxed and aware, and capable of interpreting events more realistically and less emotionally than the immature personality. As a result, the mature person exerts a far greater sense of control and influence over his or her environment and is far less likely to be angry, upset, or distracted. If you feel overwhelmed, or like your blood is boiling, practice being calm in these situations.

Mẹo tiếp theo để luôn lạc quan trong tình huống thử thách là luôn bình tĩnh. Nhưng khi gặp thử thách thì điều này nói dễ hơn làm. Biểu hiện của một tính cách đã hoàn toàn trưởng thành, giải quyết vấn đề tốt, tự hiện thực hoá là khả năng luôn khách quan và không cảm tính khi bị cuốn theo những cơn bão của đời sống hằng ngày. Người giỏi sẽ có khả năng tiếp tục nói chuyện với bản thân một cách tính cực và lạc quan, luôn giữ tâm trí anh ta bình tĩnh, không rối loạn, và hoàn toàn được kiểm soát. Tính cách trưởng thành sẽ thoải mái và nhận thức tốt hơn, và có khả năng phân tích sự việc một cách thực tế và ít cảm tính hơn tính cách chưa trưởng thành. Nhờ đó, người trưởng thành thể hiện khả năng kiểm soát và tầm ảnh hưởng cao hơn lên môi trường của anh/cô ấy, và sẽ khó nổi giận, bực tức, hay bị xao lãng hơn. Nếu bạn cảm thấy bị choáng ngợp, hoặc thấy sôi máu, thì hãy tập bình tĩnh trong những tình huống này.

Finally, look at the bigger picture and the long run. You have to recognize that the inevitable setbacks that you face are temporary and external. View the negative situation as a single event that is not connected to other potential events, and that is caused largely by external factors over which you have very little control. Simply refuse to see the event as being in any way permanent, pervasive, or indicative of any personal incompetence or inability. Resolve to think like an optimist, no matter what happens. You may not be able to control events, but you can control the way you react to them. The earlier you learn this, the happier you will be in life. 

Cuối cùng, hãy nhìn toàn cảnh bức hình và toàn bộ quá trình. Bạn phải hiểu được rằng các rủi ro không tránh khỏi mà bạn gặp phải đều là tạm thời và nằm ở bên ngoài. Hãy xem sự việc tiêu cực như một sự việc độc lập không liên quan đến các sự kiện tiềm năng khác, và hầu như đều có nguyên nhân từ những yếu tố bên ngoài mà bạn không kiểm soát được. Đừng xem sự việc như một thứ vĩnh viễn, xâm phạm, hay có thể nói lên bạn là một kẻ bất tài hay thiếu khả năng. Hãy quyết tâm nghĩ như một người lạc quan, bất kể chuyện gì xảy ra. Có thể bạn không kiểm soát được các sự việc, nhưng có thể kiểm soát cách bạn phản ứng với chúng. Bạn học được điều này càng sớm thì đời bạn sẽ càng hạnh phúc.

Now, the question today is this: How will you implement these tips to become more optimistic in your life? Leave a comment below, and Brian will be sure to follow up with you. Thanks for watching! And remember, as Brian always says: if you want to change your future, take action and take action. Now, if you enjoyed this video and you feel it was valuable, subscribe to my channel, like this video, and share this video with your friends. Don't forget to click the button on the screen for a free gift! Thanks again for watching.

Vậy câu hỏi hôm nay là: Bạn sẽ áp dụng những bí quyết này bằng cách nào để lạc quan hơn trong đời? Hãy bình luận bên dưới, và Brian chắc chắn sẽ dõi theo bạn. Cảm ơn đã xem! Và hãy nhớ, như Brian vẫn thường nói: nếu bạn muốn thay đổi tương lai, hãy hành động và hành động. Nếu bạn thích video này và thấy nó có giá trị, hãy theo dõi kênh của tôi, thích video này, và chia sẻ video này với bạn bè. Đừng quên nhấn vào nút ở trên màn hình để có một món quà miễn phí! Một lần nữa, cảm ơn đã xem.

Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt.

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY

21:17 | 17/05/2022
303 lượt xem

Bài viết có thể bạn quan tâm

Mindset

BÀI 4.1: CÁCH ĐỂ VƯỢT QUA NỖI SỢ KHI CHUYẾN BAY GẶP SỰ CỐ

Hãy tưởng tượng một vụ nổ lớn khi bạn ở độ cao 3000ft. Hãy tưởng tượng một chiếc máy bay đầy khói. Hãy tưởng tượng động cơ đang kêu lách cách, lách cách. Nghe đáng sợ nhỉ. Tôi đã có một chỗ ngồi đặc biệt vào hôm đó đấy.

Mindset

BÀI 4.2: CÁCH ĐỂ GIỮ TINH THẦN KHỎE MẠNH

Xin chào, tôi là Brian Tracy và hôm nay tôi muốn trình bày với bạn về cách giữ cho tinh thần của bạn khỏe mạnh trong suốt cuộc đời. Tâm trí của bạn sẽ làm cho bạn giàu hay nghèo tùy thuộc vào cách bạn sử dụng nó. Tôi muốn bạn dành một chút thời gian để trả lời câu hỏi sau đây: Bạn đang làm gì hôm nay để giữ cho bộ não của bạn khỏe mạnh và linh hoạt? Nếu bạn giống như hầu hết mọi người, bạn sẽ không sẵn sàng dành hàng giờ mỗi tuần để tập trung vào việc phát triển một cơ thể khỏe mạnh và linh hoạt nhưng lại không dành bất kỳ thời gian nào để tích cực tìm kiếm các cách để cải thiện thể chất tinh thần của bạn.

Mindset

BÀI 4.3: CÁCH ĐỂ NÂNG CAO SỰ QUYẾT TÂM CỦA BẢN THÂN

Con đường dẫn đến thành công của bạn luôn dựa trên sự quyết tâm mà bạn đã khắc sâu trong bản thân. Sự quyết tâm điều chỉnh năng lượng và sự chú ý đối với sự tập trung của bạn. Quyết tâm không phải là việc bạn là người tốt hay người xấu, mà là về những gì bạn sẵn sàng làm để đạt được mục tiêu cuối cùng của mình. Dưới đây là 10 cách làm thế nào để quyết tâm tốt nhất.

Mindset

BÀI 4.4: CÁCH ĐỂ ĐỨNG LÊN SAU KHI VẤP NGÃ

Bạn đã đầu tư nhiều vào việc học, và mọi người đã đầu tư vào bạn, và để tôi cho bạn biết, thế giới cần tài năng của bạn, thật đấy. Thế giới cần rất nhiều, và chúng tôi cần nó từ các bạn. Chúng tôi thực sự cần nó từ những người trẻ các bạn! Ý tôi là, tôi không có nói với những người còn lại trong chúng tôi ở trên kia, nhưng tôi biết đầu tôi đang bạc thêm rồi. Chúng tôi cần nó từ các bạn, những người trẻ, vì hãy nhớ: Bạn cần bước ra ngoài kia. Bạn phải cống hiến hết những gì mình có, dù là thời gian, tài năng của – của – của bạn, lời cầu nguyện của bạn, hay những báu vật của bạn, vì hãy nhớ: Bạn sẽ không bao giờ thấy xe vận chuyển chạy sau xe tang. Tôi sẽ nói lại, bạn sẽ không bao giờ thấy xe vận chuyển chạy sau xe tang. Bạn không thể mang nó theo được. Người Ai Cập đã thử rồi, và họ chỉ bị cướp đi mà thôi.

Mindset

BÀI 4.5: CÁCH ĐỂ CHỮA LÀNH THẾ GIỚI HIỆU QUẢ

Chúng ta là một ngôi nhà bị chia rẽ, đen – trắng, thuận – chống, dân chủ - cộng hòa. Hãy chọn phe của mình, nhưng ở yên trong đó. Đã từng có một thời gian chúng ta thậm chí không thể ngồi trong căn phòng này cùng nhau. Có người sẽ bảo rằng vẫn chưa thể, chúng ta có vẻ đang càng cách xa nhau hơn trong những tháng qua. Chúng ta bị tấn công bởi khủng hoảng sức khoẻ, tiếp theo là khủng hoảng tinh thần, và chuỗi sự kiện đó càng đẩy chúng ta ra xa nhau hơn. Khẩu trang – không khẩu trang, chúng ta – bọn họ, sinh mạng người da đen quan trọng – sinh mạng tất cả đều quan trọng. Trong thời điểm này có bao giờ bạn thấy mình nói những câu như “Mình sẽ ở yên trong vỏ ốc”, “Chuyện này không liên quan tới mình”, “Không phải việc của mình” không? Nhưng vỏ ốc sẽ vỡ, và vấn đề thế giới sẽ luôn có cách lan rộng.

Bài viết được xem nhiều nhất

Thư viện số , DJ Model , Blog

DIAMOND JOURNEY MODEL

Cuộc đời là một hành trình vạn dặm và có rất nhiều hành trình nhỏ trên đó bạn bắt buộc phải trải qua nhưng bạn lại không thể biết trước những gì bạn phải đối diện, do vậy, một chiếc BẢN ĐỒ, một chiếc LA BÀN và một NGƯỜI ĐỒNG HÀNH TIN CẬY là vô cùng cần thiết ...

Truyện cổ tích , Blog

BÍ MẬT CỦA HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC

Hạnh phúc là một hành trình, hạnh phúc luôn mỉm cười với người biết yêu thương ...

DJ Model , Blog

MÔ HÌNH HÓA CUỘC ĐỜI

Cuộc đời vốn không phức tạp, chỉ là ta chưa biết cách hệ thống hóa chuỗi các vấn đề, để đơn giản hóa cuộc đời và sống vui sống khoẻ sống an yên ...

Who am I?

KHÔNG BÙN KHÔNG SEN

Bùn hôi tanh tạo tác Sen thơm ngát - Khổ đau sầu dẫn lối Hỷ lạc an. Bạn không thể biết thế nào là Hạnh phúc khi bạn chưa có những bài học đủ lớn mà cuộc đời sẽ dành tặng cho bạn.

Mindset

BÀI 4.1: CÁCH ĐỂ VƯỢT QUA NỖI SỢ KHI CHUYẾN BAY GẶP SỰ CỐ

Hãy tưởng tượng một vụ nổ lớn khi bạn ở độ cao 3000ft. Hãy tưởng tượng một chiếc máy bay đầy khói. Hãy tưởng tượng động cơ đang kêu lách cách, lách cách. Nghe đáng sợ nhỉ. Tôi đã có một chỗ ngồi đặc biệt vào hôm đó đấy.