BÀI 9.6: CÁCH ĐỂ NHẬN NĂNG LƯỢNG CHỮA LÀNH TỪ CÂY XANH
Balancer

BÀI 9.6: CÁCH ĐỂ NHẬN NĂNG LƯỢNG CHỮA LÀNH TỪ CÂY XANH

18:03 | 16/05/2022
220 lượt xem

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Trí” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân DJ Model giúp Nâng cao năng lực:

- Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

- Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

- Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

- Chọn bài có nội dung phù hợp.

- Xem bản dịch song khi nghe bài học.

- Chuẩn bị sổ / máy note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

- Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân.

- Tác giả: Sam Dan, nhà thiết kế, tác giả chuyên về tâm linh và lối sống

- Cộng tác viên dịch: Nguyễn Thị Dạ Thảo

- DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Bộ kỹ năng #Người cân bằng

- Link tài liệu gốc:

https://docs.google.com/document/d/1FcHeY7RvYhuEvex15jHR_MvE8UbSirUF/edit 

- Link Zalo học tiếng Anh cùng DJ Model: https://zalo.me/g/xodjlz665 

 

SURPRISING WAYS THE ENERGY OF TREES HELP US HEAL

CÁCH ĐỂ NHẬN NĂNG LƯỢNG CHỮA LÀNH TỪ CÂY XANH

The power of Tree Energy…

Endowed with Earth and universal life force energy, Trees are the most spiritually advanced living beings on the Earth. Trees are constantly in a meditative state and the subtle energy is what they use to speak as a language.

Sức mạnh của Năng lượng Cây cối…

Được tắm mình trong năng lượng của Trái Đất và mọi sự sống vũ trụ, cây cối là sinh vật có năng lượng tâm linh mạnh nhất trên Trái Đất. Cây cối luôn trong trạng thái thiền và năng lượng tinh tế này là thứ mà chúng sử dụng để làm ngôn ngữ.

Trees can absorb negative energy. They help open your energy channel and help them reciprocate with healing the blockages. This is the reason why sitting under a tree or living in the presence of trees feels so good. It’s the energy inside the tree that vibrates and the tree energy healing begins to make you feel peaceful, safe, secure, and stable.

Cây có thể hấp thụ năng lượng tiêu cực. Chúng giúp mở kênh năng lượng của bạn ra và bù đắp cho bạn bằng cách chữa lành những nơi bị bế tắc. Đây là lý do mà ngồi dưới một cái cây hay sống cùng cây cỏ lại dễ chịu tới vậy. Là do năng lượng trong cây rung động và bắt đầu chữa lành cho bạn để bạn cảm thấy bình yên, an toàn, được bảo vệ và vững tâm.

The relaxing effect on your mind when you are in an area where trees are present is the process called Tree Energy Healing. The healing abilities of trees are the result of ascended vibrational frequencies that are slow, patient, and deeper.A relationship with the tree is a mutually beneficial one that needs to be nourished.

Hiệu ứng thư giãn trong đầu bạn khi ở một khu vực có nhiều cây là một quá trình có tên Chữa lành bằng Năng lượng cây. Khả năng chữa lành của cây cối là kết quả từ tần số rung động cao hơn, chúng chậm, kiên nhẫn, và sâu sắc hơn.Mối quan hệ với cây là một mối quan hệ hai bên cùng có lợi và cần được nuôi dưỡng.

HEALING ABILITIES OF A TREE

Taoist masters observed that besides converting Carbon Dioxide into Oxygen, trees absorb any negative energy and convert into something useful. The trees are firmly rooted in the earth and the more firmly the trees are rooted in the earth, the higher they reach the heavens above. Trees are the wisest absorbing the vital energies from the earth and universal forces from the higher dimensions.

KHẢ NĂNG CHỮA LÀNH CỦA CÂY

Các Đạo sĩ quan sát rằng ngoài việc chuyển hóa Cacbon Đioxit thành Oxy, cây cũng hấp thụ mọi năng lượng tiêu cực và biến chúng thành thứ gì đó hữu dụng. Cây cối bám rễ sâu vào đất và rễ của chúng càng bám sâu vào lòng đất thì chúng càng có thể vươn xa lên đến bầu trời cao kia. Cây là sinh vật thông minh hấp thụ năng lượng quan trọng từ Trái Đất và các thế lực vũ trụ ở các chiều không gian cao hơn.

TREE: HEALER AND FRIEND

As a spiritually advanced living being, they coexist with nature and human beings. Trees are quite intelligent and they do have a sense of touch and feel and they have conscious emotions too. Trees have the ability to calm you down and help you let go of things that do not benefit your life. Tree energy can also end all your miseries. However, such a relationship with trees needs to build up. You need to trust the ability of the tree to heal you and believe that you will get what you desire.

CÂY: NGƯỜI BẠN GIÚP CHỮA LÀNH

Vì là một sinh vật mạnh về tâm linh, chúng sống cộng sinh với tự nhiên và con người. Cây khá thông minh, chúng cũng có xúc giác và thậm chí còn có cảm xúc. Cây có khả năng giúp bạn bình tĩnh lại và giúp bạn buông bỏ những thứ không có lợi cho cuộc đời bạn. Năng lượng cây cối cũng có thể kết thúc mọi đau khổ của bạn. Tuy nhiên, để có mối quan hệ như vậy với cây thì cần phải vun đắp. Bạn cần phải tin tưởng khả năng chữa lành của cây cối và tin rằng bạn sẽ đạt được điều mình mong muốn.

CHOOSE A TREE TO WORK WITH

Trees have been used for various healing and medicinal purposes for ages, and for this, the bigger trees have always been the best choice, especially the Pine trees. They radiate Chi, nourish the blood system, strengthen the nervous system, and ensure longevity. These trees fill the soul and our spirit.

CHỌN MỘT CÁI CÂY ĐỂ CHỮA LÀNH:

Cây đã được dùng cho rất nhiều mục đích chữa lành và làm thuốc từ lâu, vì vậy, những loài cây lớn luôn là lựa chọn tốt nhất, nhất là cây thuộc họ Thông. Chúng toả ra Khí, nuôi dưỡng hệ tuần hoàn máu, củng cố hệ thần kinh, và giúp bạn sống thọ. Những loài cây này giúp lấp đầy linh hồn và tâm hồn của chúng ta.

Pines are the immortal trees. Even though they are the best choice, many other trees or plants can be used for healing negative energy. The larger trees contain the most energy. Among the most powerful are trees growing near running water. Some trees feel warmer or hotter than others; some feel cooler or colder than others.

Thông là loài cây bất tử. Mặc dù chúng là lựa chọn tốt nhất, nhiều loài cây hay thực vật khác cũng có thể dùng để chữa lành năng lượng tiêu cực. Cây càng lớn thì có nguồn năng lượng càng cao. Một trong những loài cây mạnh nhất là loài mọc gần nguồn nước chảy. Một vài cái cây có cảm giác ấm hoặc nóng hơn cây khác; số khác thì mát hoặc lạnh hơn.

HERE ARE CERTAIN TREES THAT HAVE THE ENERGY TO HEAL AND YOU CAN CHOOSE ONE AMONG THEM TO WORK WITH:

1. Cypresses and cedars lower the temperature and feed Yin energy.

2. The Willows help fight the dry winds to eliminate excess moisture from the body, reduce blood pressure, and strengthen the urinary tract and bladder.

3. The elms calm the mind and strengthen the stomach.

4. Maples fight the dry winds and help reduce the pain

5. Banyan trees (Indian Fig) purify your heart and help eliminate bodily moisture.

6. Cinnamon can remove the cold from the heart and the stomach

7. Fir tree energy helps to absorb bruises to reduce sweating and first heal bone fractures.

8. Hawthorn’s help digestion, strengthen the intestine, and fight low blood pressure.

9. Birches lower body temperature, eliminate body moisture, and help detoxify the body.

10. The prunes feed the spleen, the stomach, the pancreas and calm the mind.

 

ĐÂY LÀ MỘT SỐ LOÀI CÂY CÓ NĂNG LƯỢNG CHỮA LÀNH VÀ BẠN CÓ THỂ CHỌN MỘT TRONG SỐ CHÚNG ĐỂ BẮT ĐẦU ĐIỀU TRỊ:

1. Cây bách và cây tuyết tùng giúp giảm nhiệt độ và tiếp thêm năng lượng Âm.

2. Cây liễu giúp chống lại gió khô nóng để loại bỏ độ ẩm ướt không cần thiết khỏi cơ thể, giảm huyết áp, và củng cố đường tiết niệu và bàng quang.

3. Cây du giúp bình tâm và củng cố dạ dày.

4. Cây phong giúp chống lại gió khô nóng và giảm đau nhức.

5. Cây đa (Cây sung Ấn Độ) thanh lọc trái tim bạn và giúp loại bỏ ẩm ướt trên cơ thể.

6. Cây quế có thể làm tim và dạ dày cảm thấy đỡ lạnh.

7. Năng lượng cây linh sam giúp hấp thụ vết bầm để giảm mồ hôi và chữa lành xương gãy.

8. Cây sơn trà giúp tiêu hoá, củng cố đường ruột và chống lại huyết áp thấp.

9. Cây bạch dương giảm nhiệt độ cơ thể, loại bỏ độ ẩm ướt và giúp giải độc tố cho cơ thể.

10. Cây mận khô bồi bổ lá lách, dạ dày, tuyến tụy và giúp làm dịu tâm trí.

ESTABLISHING A COMMUNICATION WITH A TREE

To communicate with a Tree, you have to have the heart to understand they are as human in their emotions as you can believe. When you talk to a tree, you will notice that they respond. As you choose to begin working with tree energy, you have to see to the fact that a tree is nothing but a counterpart of you and they are all but trying to tell you to be humble and humane with them.

THIẾT LẬP MỐI QUAN HỆ GIAO TIẾP VỚI MỘT CÁI CÂY

Để giao tiếp với một cái cây, bạn phải có trái tim để hiểu được chúng còn có cảm xúc giống con người hơn bạn có thể tin nổi. Khi bạn nói chuyện với cây, bạn sẽ nhận ra chúng cũng đáp lại. Khi bạn bắt đầu điều trị bằng năng lượng cây cối, bạn phải nhận ra sự thật rằng cây cối chính xác là một bản sao của bạn, và chúng đang cố gắng nói với bạn là hãy khiêm tốn và nhân từ với chúng.

Tree energy have the power to unlock your intuition and help you on your spiritual journey.

Năng lượng cây cối có sức mạnh khai thông linh cảm cho bạn và giúp đỡ bạn trong chuyến hành trình tâm linh.

Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt. 

- iOS: https://apps.apple.com/vn/app/djc/id1559700733?l=vi 

- Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.djc_ddl 

18:03 | 16/05/2022
220 lượt xem

Bài viết có thể bạn quan tâm

Balancer

Bài 9.1: Cách để Xây dựng cuộc sống cân bằng

Chào mừng các bạn đã quay trở lại, tôi là thành viên kỳ cựu của kênh phát triển cá nhân 120% và tôi rất tin tưởng điều đó. Chúng ta đã tiến hành phân tích bản thân vào tháng 2, phân tích về mối quan hệ vào tháng 3, về sức khỏe vào tháng 5 và tháng này tôi cho rằng đã đến lúc chúng ta học cách cân bằng tất cả các lĩnh vực này với nhau. Vì vậy, hãy đoán đi các bạn! Tôi sẽ có một kế hoạch cuộc sống nghiêm túc dành cho bạn.

Balancer

BÀI 9.3: CÁCH ĐỂ QUẢN LÝ THỜI GIAN CHO CUỘC SỐNG CÂN BẰNG

Xin chào! Tôi là James Ganiere và giống như tôi. Thời gian của các bạn đều quý giá. Vì vậy, cảm ơn các bạn đã ở đây và tôi hứa với các bạn trong vòng 15 phút tới, chúng ta sẽ soi sáng và thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống.

Balancer

BÀI 9.4: CÁCH ĐỂ CÂN BẰNG CUỘC SỐNG & CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

Tôi nghĩ tôi sẽ bắt đầu bằng việc yêu cầu một điều nho nhỏ. Tôi muốn các bạn hãy ngừng lại một chút, lũ yếu ớt thảm hại, và nhìn lại cho kĩ cuộc đời đáng khinh của các người đi. Đó là lời khuyên mà Thánh Benedictô đã...

Balancer

BÀI 9.5: CÁCH ĐỂ ĐỐI MẶT VỚI CHẤN THƯƠNG TÂM LÝ

Chấn thương tâm lý là gì? Chấn thương tâm lý không chỉ đơn thuần là một sự kiện khủng khiếp mặc dù nó đa số là như vậy. Nó là một sự kiện khủng khiếp chưa được xử lý đầy đủ để hiểu và xóa bỏ. Và điều đó có thể thông qua sự quên lãng có thể tạo ra một cái bóng rất dài và không đáng có bao trùm các trải nghiệm quá khứ.

Balancer

BÀI 9.7: CÁCH ĐỂ CÂN BẰNG THỂ CHẤT & CẢM XÚC

Bản năng nguyên thuỷ luôn khiến chúng ta nhìn xem có gì nguy hiểm quanh mình không. Có thể đó là thức ăn, hoặc biểu hiện một cơ hội thích hợp để giao phối. Khi những thứ đó không ở ngay trước mặt bạn, não bạn sẽ thay thế bằng những thứ đó ở quá khứ hoặc làm bạn lo lắng về chúng trong tương lai. Thay vì tận hưởng được một khoảnh khắc yên tĩnh, bạn lại nghĩ về những thứ đã khiến bạn bị stress trong quá khứ, hay lo lắng về những thứ có thể khiến bạn bị stress trong tương lai.

Bài viết được xem nhiều nhất

Thư viện số , DJ Model , Blog

DIAMOND JOURNEY MODEL

Cuộc đời là một hành trình vạn dặm và có rất nhiều hành trình nhỏ trên đó bạn bắt buộc phải trải qua nhưng bạn lại không thể biết trước những gì bạn phải đối diện, do vậy, một chiếc BẢN ĐỒ, một chiếc LA BÀN và một NGƯỜI ĐỒNG HÀNH TIN CẬY là vô cùng cần thiết ...

Truyện cổ tích , Blog

BÍ MẬT CỦA HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC

Hạnh phúc là một hành trình, hạnh phúc luôn mỉm cười với người biết yêu thương ...

DJ Model , Blog

MÔ HÌNH HÓA CUỘC ĐỜI

Cuộc đời vốn không phức tạp, chỉ là ta chưa biết cách hệ thống hóa chuỗi các vấn đề, để đơn giản hóa cuộc đời và sống vui sống khoẻ sống an yên ...

Who am I?

KHÔNG BÙN KHÔNG SEN

Bùn hôi tanh tạo tác Sen thơm ngát - Khổ đau sầu dẫn lối Hỷ lạc an. Bạn không thể biết thế nào là Hạnh phúc khi bạn chưa có những bài học đủ lớn mà cuộc đời sẽ dành tặng cho bạn.

Career

BÀI 3.31: CÁCH ĐỂ GIẢI QUYẾT TÌNH CẢM CHỐN CÔNG SỞ

Làm sao để quản lý ranh giới giữa cuộc sống riêng tư và công việc của chúng ta? Làm sao ta có thể xử lý việc bất bình đẳng giới và bất bình đẳng quyền lực tại chỗ làm? Có rất nhiều điều khó xử về việc yêu đương tại chỗ làm. Tôi sẽ dành vài phút để trả lời một số câu hỏi thường gặp của các bạn.